Prvosnažnom presudom smanjene kazne optuženima u predmetu Miloš Stupar i dr. – slučaj Kravica

Presudom Suda Bosne i Hercegovine od 29.07.2008. godine, optuženi Miloš Stupar, Milenko Trifunović, Brano Džinić, Aleksandar Radovanović, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan oglašeni su krivim da su na način opisan u tački 1. i 2. izreke prvostepene presude počinili krivična dela, i to: optuženi Milenko Trifunović, Aleksandar Radovanović, Brano Džinić, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan, kao saizvršioci svojim radnjama, krivično delo genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a optuženi Miloš Stupar krivično delo genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 180. stav 2. KZ BiH. Istom presudom, Milovan Matić, Velibor Maksimović i Dragiša Živanović oslobođeni su od optužbi da su počinili krivično delo genocid iz člana 171. KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

Apelaciono vijeće je našlo da su ovi optuženi ubijanjem pripadnika skupine Bošnjaka pomogli da se ista delimično istrebi kao nacionalna, etnička i verska skupina, čime su počinio krivično delo genocid iz člana 171. tačka a) KZ BiH, u vezi sa članom 31. istog zakona, a što se na kraju odrazilo i na izrečenu kaznu, pa je drugostepenom presudom optuženi Trifunović Milenko osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 33 godine, optuženi Džinić Brano na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 32 godine, optuženi Radovanović Aleksandar na kaznu dugotrajnog zatvora u trajnju od 32 godine, optuženi Jakovljević Slobodan na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 28 godina, te optuženi Medan Branislav na  kaznu dugotrajnog zatvora u trajnju od 28 godina.

Apelaciono vijeće je našlo da je iz utvrđenog činjeničnog stanja moguće, isključujući svaku razumnu sumnju, zaključiti da su optuženi Trifunović, Džinić, Radovanović, Jakovljević i Medan u vreme izvršenja dela, svesni postojanja tuđeg genocidnog plana, preduzeli radnje kojima su značajno doprineli njegovom izvršenju, zbog čega su u krivičnom delu genocid učestvovali kao pomagači.  Međutim, u konkretnom, optuženi su svojim radnjama počinjenja ostali pomagači samo zato što iz izvedenih dokaza  proizlazi da se, isključujući svaku razumnu sumnju, ne može izvesti zaključak da su optuženi, preduzimajući radnje za koje su oglašeni krivim, postupali sa genocidnom namerom. Naime, za postupajuće veće nije sporno da je u Srebrenici u julu 1995. godine počinjen genocid. To krivično delo, zbog svoje prirode nije moglo biti izvršeno od strane samo jednog čoveka, već je moralo obuhvatiti aktivno delovanje više lica, od kojih je svako imao svoju ulogu. Međutim, evidentno je da nisu svi učesnici u događajima u Srebrenici u naznačenom periodu postupali sa jednakim stanjem svesti, niti su preduzimali iste radnje. Uloga suda je da u svakom konkretnom slučaju utvrdi krivičnu odgovornost svakog optuženog ponaosob, a imajući u vidu njegove radnje, nameru i umišljaj.

Prvostepeni sud je optužene osudio na kazne dugotrajnog zatvora, i to: optuženog Miloša Stupara na 40 godina, optuženog Milenka Trifunovića na 42 godine, optuženog Branu Džinića na 42 godine, optuženog Aleksandra Radovanovića na 42 godine, optuženog Slobodana Jakovljevića na 40 godina i optuženog Branislava Medan na 40 godina.

Ispitujući prvostepenu presudu u okvirima žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je odbilo kao neosnovanu žalbu tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine i prvostepenu  presudu u odnosu na optuženog Milovana Matića potvrdilo. Ispitujući žalbeni prigovor branilaca  optuženog Miloša Stupara,  da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 297. stav 1. tačka k) ZKP BiH, jer je izreka pobijane presude nerazumljiva, a pored toga i protivrečna iznesenim razlozima u obrazloženju te presude, Apelaciono vijeće nalazi da je isti osnovan. Apelaciono vijeće je zaključilo i da je učinjena povreda postupka rezultirala i sumnjom i u pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u odnosu na optuženog Stupara. Zato je Apelaciono vijeće uvažilo žalbu branilaca optuženog Miloša Stupara, pa je prvostepena presuda u odnosu na optuženog Stupara ukinuta i u tom delu je određen pretres pred većem Apelacionog odjeljenja Odjela I Suda Bosne i Hercegovine. Žalbe branilaca optuženih Trifunović Milenka, Džinić Brane, Radovanović Aleksandra, Jakovljević Slobodana, Medan Branislava i optuženog Medan Branislava lično,  delimično su uvažene, pa je prvostepena presuda u odnosu na ove optužene preinačena u pravnoj oceni i pravnoj kvalifikaciji dela.

Na sledećim linkovima možete preuzeti PDF dokumente sa presudama:

Prvostepena presuda, Petar Mitrović (Kravica)-izdvojen postupak-29.07.2008.

Prvostepena presuda, Miloš Stupar i dr. (Kravica)-29.07.2008.

Prvostepena presuda, Miladin Stevanović (Kravica)-izdvojen postupak-29.07.2008.

Drugostepena presuda, Petar Mitrović (Kraca)-izdvojen postupak-07.09.2009.

Drugostepena presuda, Miloš Stupar i dr. (Kravica)-09.09.2009.

Share