Misija

Fond za humanitarno pravo pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava, kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje zločina.

Program tranzicione pravde FHP-a spovodi kroz programske jedinice:

  1. Dokumentovanje
  2. Pravda i reforma institucija
  3. Obrazovanje
  4. Inicijativa REKOM
  5. Memorijalizacija
  6. Outreach

Istorija

Fond za humanitarno pravo (FHP) je nevladina organizacija koju je 1992. godine osnovala Nataša Kandić sa ciljem dokumentovanja kršenja ljudskih prava koja su masovno činjena širom bivše Jugoslavije, tokom oružanih sukoba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu.

Dokumentarni film o prvih 15 godina rada Fonda za humanitarno pravo.

Priznanje

U septembru 2010. godine, Odbor za nevladine organizacije Ekonomskog i socijalnog saveta UN-a  (ECOSOC) dodelio je Fondu za humanitarno pravo (FHP) posebni konsultativni status u okviru ECOSOC-a. Poseban konsultativni status je dat FHP-u zbog njegovih aktivnosti i doprinosa procesu uspostavljanja tranzicione pravde na teritoriji bivše Jugoslavije.

Tim

Nataša Kandić, osnivačica

Gđa. Nataša Kandić, osnivačica FHP, je dobitnica preko 20 međunarodnih, regionalnih i nacionalnih priznanja za ljudska prava. U 2000. godini dobila je Martin Ennals nagradu, prestižno priznanje za borce za ljudska prava. Nataša Kandić je na listi 36 evropskih heroja u 2003. godini, koje je izabrao američki časopis Time. U 2004, fondacija People in need je dodelila Nataši Kandić i FHP-u Homo Homini nagradu, koju je uručio Vaclav Havel. U 2005,  proglašena je  počasnom građankom Sarajeva i časopis Slobodna Bosna je izabrao za ličnost godine u Bosni i Hercegovini. U septembru 2006, Time magazine je proglasio Natašu Kandić jednim od heroja u proteklih 60 godina. U martu 2007, Nataša je postala član Međunarodnog savetodavnog veća Međunarodnog žurnala tranzicione pravde (Oxford University Journals), a u avgustu 2008, je pozvana da se pridruži Savetodavnom veću Weiser Centra za demokratije u razvoju Univerziteta u Mičigenu. Kosovski institut za mir uručio je Nataši nagradu za mir u novembru 2012. godine “za izuzetan radi i doprinos pomirenju među narodima u regionu”. Civil Rights Defenders – Branitelji građanskih prava, proglasili su Natašu Kandić braniteljkom građanskih prava u svetu za 2013. godinu, Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji joj je dodelila nagradu festivala “Dani Sarajeva u Begradu”, a iste godine joj je uručena nagrada „Hrant Dink“ koju dodeljuje turska fondacija “Hrant Dink”.

Rukovodstvo FHP-a čini Izvršni tim

Budimir Ivanišević, izvršni direktor

budimir_ivanisevic

U svojstvu izvršnog direktora Budimir Ivanišević zastupa, rukovodi i nadgleda rad FHP-a, a u okviru Izvršnog tima zadužen je primarno za finansijsko-administrativno poslovanje. U FHP-u radi od oktobra 1999. godine. Do 2004. godine je, osim finansija, bio angažovan i na razvoju programa, pisanju projekata i praćenju realizacije programa. Od 2004. godine obavlja funkciju finansijskog direktora FHP-a. Pored toga, Budimir je preko tri godine finansijski upravljao projektom Inicijativa za REKOM, kao i nekolicinom drugih regionalnih projekata.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom rada u FHP-u pohađao je više kurseva u Srbiji i inostranstvu iz oblasti finansijskog i upravljanja projektnim ciklusom, fundraising-a, ljudskih resursa i menadžmenta. Između ostalog, 2004. godine bio je polaznik Visiting Fellows programa, tokom kojeg je u Sjedinjenim Američkim Državama stažirao u nekoliko najvećih svetskih nevladinih organizacija i fondacija.

Jelena Krstić

jelena_krsticJelena Krstić je u okviru Izvršnog tima angažovana na razvoju programa i informisanju javnosti o radu FHP-a i procesima tranzicione pravde. Organizaciji se pridružila 2007. godine, kada je počela da koordinira projekat usmeren na utvrđivanje činjenica o kršenjima ljudskih prava tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Od 2008. do 2012. godine koordinirala je regionalnu Inicijativu za osnivanje REKOM-a. Tokom 2011. vodila je prvu Nacionalnu školu tranzicione pravde FHP-a. Od 2012. do 2014. godine radila je u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, baveći se primarno civilnim društvom, regionalnom saradnjom i evro-integracionim procesima Srbije. Timu FHP-a ponovo se priključila u aprilu 2014. godine, na poslovima informisanja javnosti, evropskih integracija i praćenja primene mehanizama tranzicione pravde u Srbiji.

Diplomirala je politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i završila više neformalnih obrazovnih kurseva o ljudskim pravima i pitanjima izgradnje mira.

Nemanja Stjepanović

nemanja_stjepanovicNemanja Stjepanović je primarno zadužen za institucionalni razvoj FHP-a. Angažovan je i u okviru projekta „Dosijei – potraga za počiniocima ratnih zločina“, i aktivno učestvuje u komuniciranju javnosti o dostignućima u suočavanju sa prošlošću u Srbiji. FHP-u se najpre pridružio 2014. godine u svojstvu člana Upravnog odbora, a 2016. godine je ovaj angažman zamenio uključivanjem u programske poslove FHP-a. U periodu od 2005. do 2015. godine je u okviru Agencije SENSE pratio brojne procese optuženima za zločine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, koji su se odvijali pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Nemanjino iskustvo obuhvata i novinarski rad u produkcijskoj kući Video nedeljnik (VIN), aktivizam u Inicijativi mladih za ljudska prava u Srbiji, i praćenje rada medija u OSCE/ODHIR misijama u Srbiji. Koautor je više istraživanja medijskog sadržaja publikovanih u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji i Inicijativom mladih za ljudska prava.

Časlav Ninković

caslav.ninkovic.Časlav Ninković je koordinator kancelarije i saradnik na projektima u okviru programa obrazovanja FHP. Pre angažovanja u Fondu sarađivao je sa više nevladinih organizacija, na polju političke edukacije mladih i sindikalnog organizovanja, te podučavao srednjoškolce u predmetima Sociologija i Građansko vaspitanje. Časlav je diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Polja profesionalnog interesovanja uključuju političku edukaciju mladih, politička teorija, savremena politička praksa i istorijski razvoj i raspad Jugoslavije.Ivana Žanić

ivana zanicIvana Žanić koordinira rad Pravnog tima FHP-a. Angažovana je na projektu „Dosijei – potraga za počiniocima ratnih zločina“. Prethodno je bila istraživačica na projektu „Kosovska knjiga pamćenja“. Ivana je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a masterirala na temu „Komandana odgovornost u jurispridenciji međunarodnih tribunala“ na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit je položila 2015. godine.


Jovana Kolarić

jovana kolaricJovana Kolarić je istraživačica na projektu „Dosijei – Potraga za počiniocima ratnih zločina“. Prethodno je volontirala a potom i bila angažovana na projektima “Stradali građani Hrvatske, srpske nacionalnosti, u oružanim sukobima u Hrvatskoj“ i „Ljudski gubici u Sloveniji, BiH i Hrvatskoj“. Jovana je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i završila je više neformalnih edukacija iz oblasti tranzicione pravde i teorija konflikta.

Višnja Šijačić

visnja sijacicVišnja Šijačić je pravna analitičarka FHP-a, i koordinatorka projekta „Praćenje sprovođenja Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina u Srbiji“. Pre angažmana u FHP-u Višnja je radila posao advokatske pripravnice, i aktivno je učestvovala i u radu Omladinskog centra CK13 u Novom Sadu. Diplomirala je pravo, a trenutno pohađa master studije iz Međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.


Predrag Miletić

predrag mileticPredrag Miletić je koordinator Informacionog sistema FHP-a, čiji deo je i Baza podataka o ratnim zločinima i povredama ljudskih prava. Na projektu “Inicijativa za dokumentovanje u Južnom Sudanu” obavlja posao konsultanta-analitičara, i saradnik je na projektu “Regionalna mreža organizacija civilnog društva za pomirenje u bivšoj Jugoslaviji: podrška osnivanju REKOM/Kosovska knjiga pamćenja”. Predrag je diplomirao pravo i završio više neformalnih obrazovnih kurseva na teme usmena istorija, međunarodno humanitarno pravo, dokumentovanje i upravljanje bazama podataka.Jelena Jovanović

jelena jovanovicJelena Jovanović je istraživačica i analitičarka projekta dokumentovanja ljudskih gubitaka u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. FHP-u se pridružila 2010. godine, kao arhivistkinja na digitalizaciji arhivske građe i transferu arhive Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Jelena je diplomirala i masterirala na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i završila jednogodišnji master program na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti.

Milan Gačanović

milan gacanovicMilan Gačanović je u FHP-u angažovan na informatičkoj i statističkoj podršci i poslovima vezanim za analizu i obradu podataka u Bazi podataka FHP-a. Po obrazovanju je sociolog, sa diplomom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Milan je u FHP-u od osnivanja organizacije 1992. godine.
Vladimir Milanović

vladimir milanovicVladimir Milanović koordinira projekat Transfer haške arhive i vodi Arhiv i Biblioteku FHP-a. Prethodno je radio je u Arhivu Jugoslavije, a FHP-u se pridružio na projektu „Stvaranje kolekcije transkripata sa MKSJ suđenja na B/H/S jezicima“. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, položio stručni ispit iz arhivistike i stekao licencu Narodne biblioteke za kreiranje bibliografskih zapisa u sistemu COBISS.SR. Vladimir je završio neformalni program Univerziteta Harvard o humanitarnim politikama i istraživanju sukoba.Mia Deretić

mia dereticMia Deretić je šefica računovodstva FHP-a. Računovodstvene poslove prethodno je obavljala u nekoliko inostranih i međunarodnih kompanija, i tokom sedam godina u sopstvenoj agenciji. U francuskoj kompaniji Pernod Ricard Srbija obavljala je posao kontrolora u finansijskoj službi. Članica je Saveza revizora i racunovođa Srbije, a pohađala je niz obuka o računovodstvu i finansijskom upravljanju.


Biljana Vasković

biljana vaskovicBiljana Vasković je finansijska menadžerka FHP-a, zadužena za finansijsko upravljanje regionalnim projektom Inicijativa za osnivanje REKOM, blagajničko poslovanje i finansijsko izveštavanje donatorima. Kao volonterka je učestvovala u kampanji „REKOM – Daj Potpis!“ 2011. godine. Pre angažovanja u FHP-u radila je finansijsku evaluaciju i tehničko-finansijsko praćenje odobrenih projekata u oblastima omladinskog sektora Ministarstva omladine i sporta. Biljana je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.


Meris Mušanović

meris musanovicMeris Mušanović je Pravni analitičar FHP-a angažovan u okviru programa “Reparacije”. Pre angažmana u FHP-u Meris je radio u advokatskoj kancelariji u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a magistrirao je Demokratiju i ljudska prava na Univerzitetu u Bolonji, na temu: “Suočavanje s prošlošću: izazovi suživota i procesuiranje ratnih zločina u Srbiji” i Međunarodno javno i evropsko pravo na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, na temu: “Uloga žrtava pred Haškim tribunalom – potraga za pravdom”. Završio je više neformalnih edukacija iz oblasti tranzicione pravde i ljudskih prava.Share