Misija

Fond za humanitarno pravo pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava, kako bi se utvrdila krivična odgovornost za počinioce, zadovoljila pravda i onemogućilo ponavljanje zločina.

Program tranzicione pravde FHP-a spovodi kroz programske jedinice:

  1. Dokumentovanje
  2. Pravda i reforma institucija
  3. Obrazovanje
  4. Inicijativa REKOM
  5. Memorijalizacija
  6. Outreach

Istorija

Fond za humanitarno pravo (FHP) je nevladina organizacija koju je 1992. godine osnovala Nataša Kandić sa ciljem dokumentovanja kršenja ljudskih prava koja su masovno činjena širom bivše Jugoslavije, tokom oružanih sukoba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu.

Dokumentarni film o prvih 15 godina rada Fonda za humanitarno pravo.

Priznanje

U septembru 2010. godine, Odbor za nevladine organizacije Ekonomskog i socijalnog saveta UN-a  (ECOSOC) dodelio je Fondu za humanitarno pravo (FHP) posebni konsultativni status u okviru ECOSOC-a. Poseban konsultativni status je dat FHP-u zbog njegovih aktivnosti i doprinosa procesu uspostavljanja tranzicione pravde na teritoriji bivše Jugoslavije.

Tim

Nataša Kandić, osnivačica

Gđa. Nataša Kandić, osnivačica FHP, je dobitnica preko 20 međunarodnih, regionalnih i nacionalnih priznanja za ljudska prava. U 2000. godini dobila je Martin Ennals nagradu, prestižno priznanje za borce za ljudska prava. Nataša Kandić je na listi 36 evropskih heroja u 2003. godini, koje je izabrao američki časopis Time. U 2004, fondacija People in need je dodelila Nataši Kandić i FHP-u Homo Homini nagradu, koju je uručio Vaclav Havel. U 2005,  proglašena je  počasnom građankom Sarajeva i časopis Slobodna Bosna je izabrao za ličnost godine u Bosni i Hercegovini. U septembru 2006, Time magazine je proglasio Natašu Kandić jednim od heroja u proteklih 60 godina. U martu 2007, Nataša je postala član Međunarodnog savetodavnog veća Međunarodnog žurnala tranzicione pravde (Oxford University Journals), a u avgustu 2008, je pozvana da se pridruži Savetodavnom veću Weiser Centra za demokratije u razvoju Univerziteta u Mičigenu. Kosovski institut za mir uručio je Nataši nagradu za mir u novembru 2012. godine “za izuzetan radi i doprinos pomirenju među narodima u regionu”. Civil Rights Defenders – Branitelji građanskih prava, proglasili su Natašu Kandić braniteljkom građanskih prava u svetu za 2013. godinu, Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji joj je dodelila nagradu festivala “Dani Sarajeva u Begradu”, a iste godine joj je uručena nagrada „Hrant Dink“ koju dodeljuje turska fondacija “Hrant Dink”.

Rukovodstvo FHP-a čini Izvršni tim

Budimir Ivanišević, izvršni direktor

budimir_ivanisevic

U svojstvu izvršnog direktora Budimir Ivanišević zastupa, rukovodi i nadgleda rad FHP-a, a u okviru Izvršnog tima zadužen je primarno za finansijsko-administrativno poslovanje. U FHP-u radi od oktobra 1999. godine. Do 2004. godine je, osim finansija, bio angažovan i na razvoju programa, pisanju projekata i praćenju realizacije programa. Od 2004. godine obavlja funkciju finansijskog direktora FHP-a. Pored toga, Budimir je preko tri godine finansijski upravljao projektom Inicijativa za REKOM, kao i nekolicinom drugih regionalnih projekata.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom rada u FHP-u pohađao je više kurseva u Srbiji i inostranstvu iz oblasti finansijskog i upravljanja projektnim ciklusom, fundraising-a, ljudskih resursa i menadžmenta. Između ostalog, 2004. godine bio je polaznik Visiting Fellows programa, tokom kojeg je u Sjedinjenim Američkim Državama stažirao u nekoliko najvećih svetskih nevladinih organizacija i fondacija.

Jelena Krstić

jelena_krsticJelena Krstić je u okviru Izvršnog tima angažovana na razvoju programa i informisanju javnosti o radu FHP-a i procesima tranzicione pravde. Organizaciji se pridružila 2007. godine, kada je počela da koordinira projekat usmeren na utvrđivanje činjenica o kršenjima ljudskih prava tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Od 2008. do 2012. godine koordinirala je regionalnu Inicijativu za osnivanje REKOM-a. Tokom 2011. vodila je prvu Nacionalnu školu tranzicione pravde FHP-a. Od 2012. do 2014. godine radila je u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, baveći se primarno civilnim društvom, regionalnom saradnjom i evro-integracionim procesima Srbije. Timu FHP-a ponovo se priključila u aprilu 2014. godine, na poslovima informisanja javnosti, evropskih integracija i praćenja primene mehanizama tranzicione pravde u Srbiji.

Diplomirala je politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i završila više neformalnih obrazovnih kurseva o ljudskim pravima i pitanjima izgradnje mira.

Nemanja Stjepanović

nemanja_stjepanovicNemanja Stjepanović je primarno zadužen za institucionalni razvoj FHP-a. Angažovan je i u okviru projekta „Dosijei – potraga za počiniocima ratnih zločina“, i aktivno učestvuje u komuniciranju javnosti o dostignućima u suočavanju sa prošlošću u Srbiji. FHP-u se najpre pridružio 2014. godine u svojstvu člana Upravnog odbora, a 2016. godine je ovaj angažman zamenio uključivanjem u programske poslove FHP-a. U periodu od 2005. do 2015. godine je u okviru Agencije SENSE pratio brojne procese optuženima za zločine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, koji su se odvijali pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Nemanjino iskustvo obuhvata i novinarski rad u produkcijskoj kući Video nedeljnik (VIN), aktivizam u Inicijativi mladih za ljudska prava u Srbiji, i praćenje rada medija u OSCE/ODHIR misijama u Srbiji. Koautor je više istraživanja medijskog sadržaja publikovanih u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji i Inicijativom mladih za ljudska prava.

Share