Nataša Kandić govoriće na inauguracionoj sednici Saveta za ljudska prava UN

Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, pozvana je da govori na inauguracionoj sednici Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UNHRC), koja će se održati 22. juna u Ženevi. Nataša Kandić je jedna od pet osoba izabranih ispred nevladinih organizacija u svetu, koja će da govori na prvoj sednici Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Share

Christian Schwarz-Schilling u poseti Fondu za humanitarno pravo

Dr. Christian Schwarz-Schilling, Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posetio je Fond za humanitarno pravo, u okviru svoje prve posete Beogradu, gde se sastao sa izvršnom direktorkom FHP-a, Natašom Kandić.

Share

Odluka Komiteteta protiv torture UN o slučaju Jovice Dimitrova

Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nečovečnih i ponižavajućih kazni ili postupaka

Share

Komitet protiv mučenja UN utvrdio kršenje Konvencije u slučaju Jovice Dimitrova

Komitet protiv mučenja Ujedinjenih nacija, utvrdio kršenje Konvencije protiv mučenja i drugih surovih kazni  u slučaju Jovice Dimitrova, državljanina Srbije i Crne Gore romskog porekla.

Share

Srebrenica – Van osnovane sumnje

Agenda

Glas žrtava

Govor Roderika Mura

Press clipping

Svedočenje Sabahete Fejzić, kojoj su u Potočarima iz ruku otrgli sina jedinca Rijada. U genocidu u Srebrenici izgubila je i supruga.

Svedočenje Zumre Šehomerović, koja je u genocidu u Srebrenici izgubila supruga i više članova porodice. Posmrtne ostatke supruga pronašla je 2009. godine u masovnoj grobnici kod Zvornika. 

Svedočenje Hibe Mehmedović, čiji su sinovi oteti su iz porodične kuće u Vlasenici u maju 1992. godine. Njihove posmrtne ostatke pronašla je tek 2009. godine.

Svedočenje Sabre Kolenović, koja je uspela da 1993. godine spase svoju decu iz opkoljene Srebrenice tako što ih je ubacila u kamion koji je prevozio civile u Tuzlu. Tek posle šest meseci saznala je da su stigli u Tuzlu i da su živi.

Share

Etničke zajednice na Kosovu 2003. i 2004.

Tokom 2003. godine, istraživači FHP su obišli sva naselja na Kosovu u kojima žive etničke manjine i intervjuisali 497 Srba, Crnogoraca, Roma, Bošnjaka, Turaka, Goranaca, Egipćana, Aškalija i Albanaca.
Posebna pažnja posvećena je povratnicima.


Share

Predstavka Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija zbog kršenja ljudskih prava tokom rušenja romskog naselja Antena

Fond za humanitarno pravo (FHP), Evropski centar za prava Roma (ERRC) i Centar za prava manjina (CPM) zajednički su podneli predstavku UN Komitetu protiv torture (Komitet), protiv Srbije i Crne Gore (SCG) zbog odgovornosti za svirepo, nehumano i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje Roma Besima Osmanija, tokom policijske akcije prinudnog iseljavanja i rušenja naselja u kome je živeo.

Share

Romi u Srbiji

Romi u Srbiji su se oduvek nalazili na društvenom rubu, izloženi nasilju, segregaciji i diskriminaciji. Od 2000.  do kraja 2002. godine FHP je istražio i dokumentovao 241 slučaj protivpravnog postupanja policije, nasilja i diskriminacije pojedinaca i grupa motivisanih rasnim predrasudama prema Romima. U izveštaju nisu navedeni svi slučajevi, već samo oni najtipičniji i najilustrativniji.

Share

Albanci u Srbiji – Preševo, Bujanovac i Medveđa

Preševo (Preshevë), Bujanovac (Bujanoc) i Medveđa (Medvegjë) su nerazvijene opštine na jugu Srbije sa mešovitim, albanskim, srpskim i romskim stanovništvom. Područje se graniči sa Kosovom na jugozapadu i Republikom Makedonijom na jugu.

Share