Konferencija: Procena pristup pravdi manjina na Kosovu

Fond za humanitarno pravo Kosovo održao je 20. aprila konferenciju Procena pristupa pravdi manjina na Kosovu, na kojoj je predstavljan izveštaj FHP Kosovo o pristupu pravosudnim isntitucijama pripadnika manjinskih etničkih zajednica na Kosovu. Konferenciji je prisustvovalo 60 učesnika, uglavnom predstavnika okružnih sudova, opštinskih sudova, opštinskih sudova za prekršaje, kancelarije za vezu sa sudovima, predstavnika EULEX-a, ECLO-a, ICO-a, Ombudspersona, predstavnika domaćih i stranih nevladinih organizacija. Konferenciji je prisustvovalo i nekolicina pripadnika manjinskih zajednica koje žive na Kosovu.

1_1

U uvodnom delu konferencije, Drita Bala, koordinatorka projekta FHP Kosovo, predstavila je osnovne nalaze izveštaja Procena pristupa pravdi manjina na Kosovu. Izveštaj je zasnovan na  istraživanju koje je FHP Kosovo sproveo u većini sudova na Kosovu u periodu od marta 2009. do februara 2010. godine, kao i na intervjuima sa pripadnicima manjinskih zajednica koji su imali prilike da ostvaruju svoja prava pred sudovima na Kosovu. Cilj istraživanja je bio sagledavanje u kojoj meri pripadnici manjinskih zajednica imaju pristup sudovima na Kosovu, da li su zadovoljni postupanjem sudova u njihovim predmetima, da li su upoznati sa pravom na besplatnu pravnu pomoć,  u kojim predmetima se pripadnici manjinskih zajednica pojavljuju kao stranke odnosno kakva je struktura okončanih predmeta u odnosu na nacionalnost stranaka. Pored toga, FHP Kosovo je istraživao da li sudovi poštuju Zakon o upotrebi jezika te da li poštuju UNMIK-ovu odredbu  o regulativnom okviru u pravosudnom sistemu na Kosovu (UNMIK REG 2006/25), kojom se propisuje obaveza zapošljavanja pripadnika manjinskih etničkih zajednica u pravosudnim insititucijama na Kosovu.

2_2

U nastavku konferencije, predsednik Ustavnog suda Kosova  prof. dr Enver Hasani upoznao je učesnike sa rodnom i nacionalnom zastupljenošću zaposlenih u Ustavnom sudu Kosova. On je, između ostalog rekao, da je Ustavni sud Kosova ispunio svoju obavezu propisanu UNMIK-ovom odredbom o regulativnom okviru u pravosudnom sistemu na Kosovu (UNMIK REG 2006/25) o obezbeđivanju kvote od 15 odsto zaposlenih iz reda manjinskih zajednica.  

Kapllan Baruti, predsednik Okružnog suda u Mitrovici/Mitrovicë govorio je o problemima sa kojim se suočava u svom svakodnevnom radu a koji uzrokuju kršenja ljudskih prava građana (pravo na suđenja u razumnom roku , prava na slobodu itd). Sudija Baruti  uputio je apel kosovskim vlastima, Kosovskom sudskom savetu  predstavnicima međunarodne zajednice da se što hitnije obezbedi funkcionisanje pravosudnih organa u severnoj Mitrovici/Mitrovicë.

Trifun Jovanović, šef Kancelarije za vezu sa sudovima (Odsek za sudsku integraciju Ministarstva pravde Kosova) opisao je mandat Odseka  i upoznao prisutne sa nacionalnom, polnom i kvalifikacijskom strukturom zaposlenih. Pored toga, gospodin Jovanović je istakao brojne probleme sa kojima se Kancelarija za vezu sa sudovima susreće u svakodnevnom radu.

Učesnici konferencije su tokom  diskusije podržali prepuruke FHP Kosovo.  

Konfereciju su pratili brojni mediji: RTK, TV 21, KTV, Kosova press i  FAN TV.  
Odrzavanje konferencije omogucili European Commission Liaison Office i OSCE High Commissioner for Minority Rights.   
EU_flag_blue OSCE_logo


Share