Četvrti Regionalni forum o uspostavljanju pravde u post-jugoslovenskim društvima: inicijativa za osnivanje Regionalne komisije

U ime koalicije organizacija za ljudska prava, udruženja žrtava, organizacija mladih, novinara i umetnika, učesnika u konsultacijama o inicijativi za osnivanje Regionalne Komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima (REKOM), Fond za humanitarno pravo (FHP), Documenta, Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC), Udruženje Shpresimi i Community Building Mitrovica, organizuju Četvrti Regionalni forum o uspostavljanju pravde u post-jugoslovenskim društvima, 28. i 29. oktobra 2008. godine, u Prištini.

Inicijativu o osnivanju REKOM pokrenuli su FHP (Srbija), IDC (BiH) i Documenta (Hrvatska), a danas je ona vlasništvo Koalicije, koju čine organizacije za ljudska prava, udruženja žrtava, organizacije mladih, pisci, umetnici i novinari iz post-jugoslovenskih zemalja, koje se zalažu za regionalni pristup nedavnoj prošlosti, obeleženom sa preko 130.000 žrtava i nerešenom sudbinom 17.000 nestalih. Konsultacije o potrebi osnivanja regionalnog tela započete su u maju 2006. godine, na Prvom Regionalnom forumu, nastavljene organizovanjem foruma u Zagrebu, u februaru 2007. potom u Beogradu u februaru 2008. godine. Održano je 15 regionalnih i nacionalnih konsultacija sa organizacijama civilnog društva, na kojima su učesnici diskutovali mogući model za utvrđivanje i javno saopštavanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Koalicija za REKOM planira da prikupi 1.000.000 potpisa za osnivanje REKOM i da u januaru 2010. podnese parlamentima država naslednica nekadašnje SFRJ inicijativu za otvaranje parlamentarne rasprave o osnivanju i mandatu REKOM.

U radu Četvrtog regionalnog foruma učestvovaće preko 300 pojedinaca, žrtve, predstavnici udruženja žrtava, aktivisti organizacija za ljudska prava i ženskih grupa, novinari, tužioci, sudije, studenti i srednjoškolci iz regije. Forum će otvoriti Fatmir Sejdiu, predsednik Kosova, Roy Reeve, zamenik šefa EULEX Misije, ambasador Werner Almhofer, šef Misije OEBS na Kosovu i Valdete Idrizi, direktorka nevladine organizacija Community Building Mitrovica.

Prvog dana Foruma pokretači inicijative o osnivanju REKOM podneće izveštaj o toku konsultacija a potom će predstavnici udruženja žrtava, insitucija i civilnog društva upoznati učesnike sa potrebama i očekivanjima žrtava i kosovskog društva. Učesnici će imati priliku da slušaju Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide, članicu Nacionalne komisije za nestale u Argentini. Drugog dana svedočiće žrtve  o zločinima i nepravdi koja im je naneta. Forum će biti okončan plenarnom sesijom na kojoj će učesnici diskutovati o karakteru i mandatu REKOM-a i o delovanju Koalicije za REKOM.

Share