Obeštećenje zbog torture nad Šabanom i Arifom Rizvanović 1993. godine u Bukovici

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 7. aprila 2010. godine primio presudu Osnovnog suda u Podgorici kojom se Republika Crna Gora obavezuje da Šabanu i Arifi Rizvanović, Bošnjacima iz sela Čerjenci [Bukovica, opština Pljevlja] isplati obeštećenje u iznosu od po 10.000 EUR, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njima izvršili pripadnici rezervnog sastava Vojske Jugoslavije (VJ) u februaru 1993. godine. Tužbu u ime Šabana i Arife Rizvanović, FHP je podneo 30. oktobra 2006. godine, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju  prava na reparacije. FHP smatra da je sud u obrazloženju presude propustio da utvrdi prave razmere odgovornosti države ali da se dosuđenim obeštećenjem Šabanu i Arifi Rizvanović obezbeđuje primerena satisfakcija za ono što su preživeli.

Share

Prvi osnovni sud: država obavezna da plati 160.000 dinara za mučenje Bošnjaka u Prijepolju 1993. godine

Fond za humanitarno pravo smatra da je presuda kojom se država Srbija obavezuje da isplati 160.000 dinara Seadu Rovčaninu, predstavlja pre uvredu nego pravednu satisfakciju za ono što je Sead Rovčanin preživeo.


Share

Saslušanje Ismeta Husovića, Hajde Kaltaka i Himze Kaltaka

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije

Uništenje imovine u Kukurovićima – svedočenje Ismeta Husovića, Hajde Kaltaka i Himze Kaltaka


Share

Potvrđena presuda o naknadi štete roditeljima pokojnog Dejana Petrovića

BEOGRAD – Vrhovni kasacioni sud u Beogradu odbio je zahtev Republike Srbije za reviziju presude Okružnog suda u Beogradu kojom se potvrđuje presuda Prvog opštinskog suda kojom se država Srbija obavezuje da Radmili i Dragomiru Petroviću iz Beograda, isplati po milion dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smrti njihovg sina Dejana u OUP Vračar u januaru 2002. godine.


Share

Država obavezana da isplati odštetu žrtvi torture iz 1993.

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 5. novembra 2009. godine primio presudu Prvog opštinskog suda u Beogradu kojom se država Srbija obavezuje da isplati 500.000,00 dinara Šefketu Hukiću, Bošnjaku iz sela Ugao [opština Sjenica], zbog odgovornosti za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici SUP-a Sjenica u decembru 1993. godine. FHP je, u okviru svog programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti, u ostvarivanju reparacija, 18. aprila 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime Šefketa Hukića.


Share

Svedočenje Roma Dragana Durmića, žrtve rasne diskriminacije

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu je 22. oktobra 2009. godine održano ročište u postupku za naknadu štete, koji je FHP u novembru 2008. godine pokrenuo u ime Dragana Durmića protiv Republike Srbije, na kojem je saslušan Dragan Durmić.


Share

Postupak za ostvarivanja prava na reparacije: Ubistvo Mušana Husovića – svedočenje Huseina Husovića, Rašide Kaltak i Ramize Arbak

U postupku koji je Fond za humanitarno pravo u aprilu 2007. godine pokrenuo u ime sedmoro dece pokojnog Mušana Husovića iz Kukurovića [opština Priboj], protiv Republike Srbije za naknadu nematerijalne štete zbog ubistva njihovog oca, 25. septembra 2009. godine, održano je ročište u Prvom opštinskom sudu u Beogradu na kome su saslušana deca pokojnog Mušana Husovića: Husein Husović, Rašida Kaltak i Ramiza Arbak.


Share

Odbijena tužba za naknadu štete žrtvama iz Podujeva

Fond za humanitarno pravo (FHP) uložio je žalbu na presudu Prvog opštinskog suda u Beogradu od 28. aprila 2009. godine, kojom je odbijena tužba FHP protiv Republike Srbije u ime porodica 14 albanskih žrtava ratnog zločina, koji su počinili pripadnici jedinice rezervnog sastava MUP-a Srbije Škorpioni.


Share

Suđenje za logore Šljivovica i Mitrovo Polje – Saslušanje Muniba Omanovića, Amira Mednolučanina i Zajka Imamovića

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 24. aprila 2009. godine održano je ročište u postupku za naknadu štete koji je FHP u julu 2008. godine pokrenuo u ime Eseda Avdagića, Omera Čavčića, Sabrije Ćeška, Zajka Imamovića, Amira Mednolučanina, Muniba Omanovića, Šemsa Ramića, Sulja Salić i Galiba Vatreša, svi ih BiH, logoraša iz logora u Šljivovici i Mitrovom Polju protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njima izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije tokom 1995. i 1996. godine u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje. Na ročištu su saslušani Munib Omanović, Amir Mednolučanin i Zajko Imamović.


Share

Suđenje za logore Šljivovica i Mitrovo Polje – svedočenje Amora Mašovića i Radisava Ojdanića

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 13. aprila 2009. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP u novembru 2007. godine pokrenuo u ime Vatreš Muje, Durmišević Halila, Jusufbegović Senada, Dudević Fehima i Čardaković Fadila, logoraša iz logora u Šljivovici i Mitrovom Polju protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njima izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije tokom 1995. i 1996. godine. Na ročištu su u svojstvu svedoka saslušani Amor Mašović i Radisav Ojdanić.


Share