Suđenja za ratne zločine u Srbiji u 2007.

Suđenja za ratne zločine odvijaju se pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, koje je osnovano u julu 2003. godine. Pored toga, pred Okružnim sudom u Požarevcu sudi se dvojici pripadnika MUP-a Srbije za ratni zločin na Kosovu (slučaj Orahovac), Okružni sud u Nišu izrekao je prvostepenu presudu dvojici pripadnika MUP-a Srbije za ubistvo na Kosovu u vreme oružanih sukoba (slučaj Emini), a i u slučaju Pakšec, Okružni sud u Novom Sadu izrekao je prvostepenu presudu za krivična dela ubistvo i silovanje.

Share

Godišnji izveštaj januar – decembar 2007.

Fond za humanitarno pravo pomaže postjugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se onemogućilo ponavljanje, utvrdila krivična odgovornost za počinioce i zadovoljila pravda.

Share

Primena Zakona protiv diskriminacije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu

Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) je u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2007. godine sproveo istraživanje o primeni Zakona protiv diskriminacije i Zakona o upotrebi jezika u javnim produzećima na Kosovu.


Share

Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama – Izveštaj za 2006. godinu

Ovaj izveštaj se bavi suočavanjem sa posledi­cama ratnih događanja i zloči­ni­ma poči­njenim u peri­odu od 1991. do 1999. godi­ne. Izveštaj je nastao na ini­ci­jativu Fonda za humari­tarno pravo (FHP), u saradnji s Is­traži­vačko dokumentaci­onim centrom (IDC-BiH) i Documentom (Hrvatska). Odnosi se na Bosnu i Hercegovi­nu, Hrvatsku, Srbi­ju, Kosovo i Crnu Goru.


Share

Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

U periodu od jula do oktobra 2007. godine Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) sproveo je istraživanje da li i u kojoj meri lokalne kosovske institucije, Skupština Kosova, Okružni i Opštinski sud u Prištini/Prishtinë, Kosovska agencija za imovinu i Dom zdravlja IV primenjuju Zakon o upotrebi jezika.


Share

Praksa ımplementacıje Zakona o upotrebı jezıka u procesu obrazovanja na Kosovu

U periodu od februara do maja 2007. godine članovi istraživačkog tima FHP – Kosovo su pratili da li se u praksi primenjuju odredbe člana 4.4. Ustavnog okvira za privremenu samoupravu na Kosovu  i odredbe Zakona o upotrebi jezika  kojima se garantuje pravo manjinskim zajednicama na Kosovu da se obrazuju na svom maternjem jeziku.

Share

Izveštaj sa okruglog stola Etničke zajednice na Kosovu u 2006.

Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) je 17. februara 2007. godine u Prištini/Prishtine organizovao okrugli sto „Etničke zajednice na Kosovu u 2006.”, na kojem je predstavio svoj godišnji izveštaj o poštovanju ljudskih prava manjina i u okviru četiri sesije pokrenuo debatu o svim onim problemima koji utiču na povratak raseljenih i integraciju etničkih zajednica u kosovsko društvo.

Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2006.

Izveštaj se odnosi na period od januara do decembra 2006. godine, kada su se u Beču (Vienna) vodili pregovori između vlade Srbije i kosovskog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova. U takvim okolnostima praćenje poštovanja ljudskih prava etničkih zajednica predstavlja aktivnost od najvećeg značaja.

Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2006.

Izveštaj se odnosi na period od januara do decembra 2006. godine, kada su se u Beču (Vienna) vodili pregovori između vlade Srbije i kosovskog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova.


Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP-a januar-decembar 2006

FHP pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava u vreme oružanih sukoba, da bi se onemogućilo ponavljanje zločina, utvrdila krivična odgovornost za počinioce i zadovoljila pravda.

Share