Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama – Izveštaj za 2006. godinu

Ovaj izveštaj se bavi suočavanjem sa posledi­cama ratnih događanja i zloči­ni­ma poči­njenim u peri­odu od 1991. do 1999. godi­ne. Izveštaj je nastao na ini­ci­jativu Fonda za humari­tarno pravo (FHP), u saradnji s Is­traži­vačko dokumentaci­onim centrom (IDC-BiH) i Documentom (Hrvatska). Odnosi se na Bosnu i Hercegovi­nu, Hrvatsku, Srbi­ju, Kosovo i Crnu Goru.


Share

Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

U periodu od jula do oktobra 2007. godine Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) sproveo je istraživanje da li i u kojoj meri lokalne kosovske institucije, Skupština Kosova, Okružni i Opštinski sud u Prištini/Prishtinë, Kosovska agencija za imovinu i Dom zdravlja IV primenjuju Zakon o upotrebi jezika.


Share

Praksa ımplementacıje Zakona o upotrebı jezıka u procesu obrazovanja na Kosovu

U periodu od februara do maja 2007. godine članovi istraživačkog tima FHP – Kosovo su pratili da li se u praksi primenjuju odredbe člana 4.4. Ustavnog okvira za privremenu samoupravu na Kosovu  i odredbe Zakona o upotrebi jezika  kojima se garantuje pravo manjinskim zajednicama na Kosovu da se obrazuju na svom maternjem jeziku.

Share

Izveštaj sa okruglog stola Etničke zajednice na Kosovu u 2006.

Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) je 17. februara 2007. godine u Prištini/Prishtine organizovao okrugli sto „Etničke zajednice na Kosovu u 2006.”, na kojem je predstavio svoj godišnji izveštaj o poštovanju ljudskih prava manjina i u okviru četiri sesije pokrenuo debatu o svim onim problemima koji utiču na povratak raseljenih i integraciju etničkih zajednica u kosovsko društvo.

Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2006.

Izveštaj se odnosi na period od januara do decembra 2006. godine, kada su se u Beču (Vienna) vodili pregovori između vlade Srbije i kosovskog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova. U takvim okolnostima praćenje poštovanja ljudskih prava etničkih zajednica predstavlja aktivnost od najvećeg značaja.

Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2006.

Izveštaj se odnosi na period od januara do decembra 2006. godine, kada su se u Beču (Vienna) vodili pregovori između vlade Srbije i kosovskog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova.


Share

Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP-a januar-decembar 2006

FHP pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava u vreme oružanih sukoba, da bi se onemogućilo ponavljanje zločina, utvrdila krivična odgovornost za počinioce i zadovoljila pravda.

Share

Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

U periodu od jula do oktobra 2007. godine Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) sproveo je istraživanje da li i u kojoj meri lokalne kosovske institucije, Skupština Kosova, Okružni i Opštinski sud u Prištini/Prishtinë, Kosovska agencija za imovinu i Dom zdravlja IV primenjuju Zakon o upotrebi jezika. Istraživanje je sprovedeno u multietničkim opštinama (Prizren/Prizren, Kosovo Polje/Fushë Kosovë, Klina/Klinë, Gnjilane/Gjilan Peć/Peja, Dragaš/Dragash), u opštinama u kojima su Albanci većina (Srbica/Skenderaj, Dečane/Deçan, Glogovac/Gllogovc, Mališevo/Malishevë, Podujevo/Podujevë), kao i u opštinama u kojima su Srbi većinsko stanovništvo (Štrpce/Shtërpcë, Leposavić/Leposaviq, Zubin Potok/Zubin Potok i Zvečan/Zveçan). Priština/Prishtinë i Mitrovica/Mitrovicë su posmatrani kao posebni slučajevi.

Share

Etničke manjine na Kosovu u 2005

Ovaj izveštaj se zasniva na preko 60 intervjua sa pripadnicima manjinskuh etničkih zajednica u vezi sa sledećim pitanjima: sloboda kretanja, povratak raseljenih, jednak pristup institucijama, pristup javnim uslugama, obrazovanju, vaspitanju i zapošljavanju, upotreba maternjeg jezika i obnova kuća, kao i na intervjuima sa žrtvama etnički motivisanih incidenata i dostupnim podacima o kažnjavanju pojedinaca za etničko nasilje 17. marta 2004. godine…

Share

Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu

Izveštaj je sačinjen na osnovu izjava svedoka i članova porodica nestalih, podataka i zapažanja posmatrača Fonda za humanitarno pravo (FHP) koji su redovno pratili ekshumacije i obdukcije tela nađenih u masovnim grobnicama u Srbiji, kao i podataka o predatim identifikovanim telima, dobijenim  od članova porodica ili od istražnog sudije Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, koji potpisuje Zapisnik o predaji identifikovanih posmrtnih ostataka.

Share