Praksa ımplementacıje Zakona o upotrebı jezıka u procesu obrazovanja na Kosovu

U periodu od februara do maja 2007. godine članovi istraživačkog tima FHP – Kosovo su pratili da li se u praksi primenjuju odredbe člana 4.4. Ustavnog okvira za privremenu samoupravu na Kosovu  i odredbe Zakona o upotrebi jezika  kojima se garantuje pravo manjinskim zajednicama na Kosovu da se obrazuju na svom maternjem jeziku.

Na osnovu intervjua koje su vodili sa pripadnicima etničkih zajednica, sa nastavnicima koji predaju na jezicima manjina i sa predstavnicima lokalnih i centralnih institucija Kosova, kao i na osnovu analize Ustavnog okvira za privremenu samoupravu na Kosovu, Zakona o upotrebi jezika, Zakona o predškolskom obrazovanju  i Zakona o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju , FHP – Kosovo želi da na dokumentovan način prikaže da li se na Kosovu poštuje propisano pravo manjina da se obrazuju na svom jeziku, da ukaže na probleme koji onemogućavaju da se to pravo u potpunosti poštuje i da pruži preporuke kosovskim institucijama i UNMIK-u kako bi se položaj manjina po pitanju obrazovanja na njihovom maternjem jeziku popravio i na taj način se omogućilo njihovo potpuno integrisanje u kosovsko društvo.

Preuzmite izveštaj

Share