Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama – Izveštaj za 2006. godinu

Ovaj izveštaj se bavi suočavanjem sa posledi­cama ratnih događanja i zloči­ni­ma poči­njenim u peri­odu od 1991. do 1999. godi­ne. Izveštaj je nastao na ini­ci­jativu Fonda za humari­tarno pravo (FHP), u saradnji s Is­traži­vačko dokumentaci­onim centrom (IDC-BiH) i Documentom (Hrvatska). Odnosi se na Bosnu i Hercegovi­nu, Hrvatsku, Srbi­ju, Kosovo i Crnu Goru.

U toku 2006. godi­ne, u skoro svim navedenim državama suđenja za ratne zloči­ne su dobi­la na zamahu, ali u drugim oblasti­ma tranzi­ci­one pravde jedva da je bi­lo značajni­jih pomaka u odnosu na prethodni period. Nedostajali su konkretni koraci vlasti koji bi vodi­li ka us­postavljanju tela za utvrđi­vanje či­njeni­ca, na državnom ili regi­onalnom ni­vou. Vrlo malo je urađeno kako bi se li­ca koja pretenduju da obavljaju javnu funkci­ju podvrgla is­pi­ti­vanju nji­hovih postupaka za vreme oružanih sukoba. Napokon, dolazak do reparaci­ja – bi­lo na osnovu zakona ili sudskim putem – još uvek je teško ostvari­vo za mnoge žrtve kršenja prava iz devedesetih godi­na.

Kat.br.: ISBN 978-86-7932-016-2 30/01/2008

Preuzmite publikaciju

Share