Javni poziv za učešće u programu razmene Beograd-Prijedor-Priština

Javni poziv  za učešće u programu razmene Beograd-Prijedor-Priština

program-razmene_BG-Prijedor

Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za mlade KVART (Prijedor, BiH) i Fond za humanitarno pravo Kosovo pozivaju mlade iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova* da se prijave za učešće u programu razmene, koji će se održati u periodu između marta i septembra 2020. godine.

I nakon proteka više od dvadeset godina od završetka sukoba na području bivše Jugoslavije, suočavanje sa prošlošću se odvija u društvima zaokupljenim jednostranim narativima i podelom na „nas i njih“. Istraživanja pokazuju da više od 70% učenika osnovnih škola o ratnim sukobima ne uči u školama, te da se o tim temama najčešće upoznaju kroz priče u okviru porodice i medija. Na taj način se selektivni i nekritički narativi prenose na mlađe generacije, što u situaciji kada je komunikacija sa pripadnicima drugih nacionalnih zajednica ograničena ili je uopšte nema, onemogućuje uvid u perspektive i patnje drugih.

Cilj programa razmene je da, razvijajući otvoreni interkulturni dijalog, poveže 20 mladih aktivista i aktivistkinja iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova i da ih osnaži da preuzmu značajnije uloge u procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću u svojim zajednicama.

Program uključuje tri petodnevne radionice u Beogradu (okvirno vreme održavanja je mart/april), Prijedoru (okvirno vreme održavanja je maj/jun) i Prištini (vreme održavanja je septembar). Tokom tih radionica polaznicima će biti predstavljeni osnovni principi i mehanizmi tranzicione pravde i sudski utvrđene činjenice o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Osim teorijskog dela programa, polaznici će imati vođene posete mestima stradanja, posete udruženjima žrtava i članova njihovih porodica i učestvovati u lokalnim komemorativnim aktivnostima. Program predviđa aktivno učešće mladih, koji će delom i sami kreirati program, a potom i sprovoditi aktivnosti, uz podršku organizatora. Od polaznika će se očekivati aktivno učešće od početka do kraja programa.

Pravo učešća imaju osobe starosti od 18 do 30 godina, iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova. Prijava se vrši popunjavanjem upitnika koji se nalazi ovde. Rok za prijavu ističe 20. februara 2020. godine u ponoć. Troškove putovanja, viza, smeštaja i ishrane snose organizatori.

Selekcija kandidata biće završena do 1. marta, izborom onih koji pokažu najveće interesovanje i motivaciju, i obavežu se na aktivno učešće. O konačnim rezultatima biće obavešteni samo oni koji budu izabrani za učešće u programu.

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem email adrese: events@hlc-rdc.org.

Fond za humanitarno pravo i partneri na projektu su podržani od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih, u okviru Drugog otvorenog poziva za predloge projekata kofinansiranog od strane Fonda Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.

* Ovo određenje ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Share