Nacrt zakona o pravima civilnih žrtava rata se i dalje krije od javnosti

Nacrt zakona o pravima civilnih žrtava rata se i dalje krije od javnosti

Logo FHPMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Ministarstvo) odbilo je da Fondu za humanitarno pravo (FHP) dostavi izmenjen tekst Nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica (Nacrt zakona), koji je FHP tražio na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. FHP napominje da se ovim postupkom, pored kršenja prava na pristup informacijama od javnog značaja, nastavlja i praksa Ministarstva u skrivanju procesa donošenja novog zakona kojim se uređuju prava civilnih žrtava rata od očiju javnosti i od svih zainteresovanih lica.

U Dopisu koji je Ministarstvo poslalo FHP-u navodi se da je radni tekst Nacrta zakona bio upućen na mišljenje Kancelariji za evropske integracije, kao i da Kancelarija nije imala primedbi na tekst, te da će on biti dostavljen i drugim resornim ministarstvima na mišljenje. Tek nakon toga će biti pripremljen konačan tekst Nacrta zakona koji će biti upućen Vladi na usvajanje. Do tada, Ministarstvo ovaj tekst smatra „internim radnim tekstomˮ, u koji javnost nema pravo uvida.

Ministarstvo nije dalo odgovor FHP-u ni na pitanje ko su članovi Radne grupe za izradu Nacrta zakona, navodeći samo da se radi o predstavnicima različitih sektora ovog Ministarstva, zatim Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda, Ministarstava zdravlja i odbrane, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i pravnih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu.

Podsećamo da zainteresovana javnost, uključujući udruženja civilnih žrtava rata, uopšte nisu bila obaveštena o izradi prvobitnog Nacrta zakona. FHP je uputio primedbe na prvu verziju Nacrta zakona u okviru javne rasprave koja je zaključena još u decembru prošle godine, međutim zaključci sa rasprave nikada nisu objavljeni, što nije u skladu sa zakonom. Najzad, nakon najava u medijima da bi Nacrt zakona mogao biti usvojen i do kraja godine, reagovale su organizacije civilnog društva, tražeći od Ministarstva povlačenje ovakvog diskriminatornog teksta i izradu novog teksta zakona koji bi poštovao prava civilnih žrtava rata, u skladu sa međunarodnim pravom i prema međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Share