Poziv Specijalnom izvestiocu UN za tranzicionu pravdu da poseti Srbiju

Poziv Specijalnom izvestiocu UN za tranzicionu pravdu da poseti Srbiju

Koalicija-KPPDana 12. marta 2014. godine, Koalicija za pristup pravdi je uputila
poziv Pablu de Greiffu, Specijalnom izvestiocu Generalnog sekretara UN za istinu, pravdu, reparacije i garancije neponavljanja, da poseti Srbiju u cilju davanja preporuka Vladi Srbije o merama koje će doprineti uspostavljanju pravde za zločine i druga teška kršenja ljudskih prava počinjena tokom devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji.

Započinjanje pregovora Srbije sa Evropskom Unijom (EU), pre svega u okviru Poglavlja 23 i 24 (Pravosuđe i osnovna prava i Pravda, sloboda i bezbednost), istorijska je prilika za Srbiju da preduzme sveobuhvatne i konkretne korake u primeni mehanizama tranzicione pravde povezanih sa teškim nasleđem ratova iz devedesetih godina prošlog veka. Brojni izazovi, uključujući mali broj suđenja za ratne zločine i nekažnjivost visoko pozicioniranih pripadnika Vojske i policije, nedostatak vetting procedura u bezbednosnim strukturama, zakoni koji diskriminišu žrtve rata i odsustvo mehanizama za reparacije žrtvama, ozbiljno narušavaju izglede za uspostavljanje tranzicione pravde u Srbiji, ali i procesa pomirenja u regionu.

Koalicija za pristup pravdi smatra da će poseta Specijalnog izvestioca UN, kao i njegove naknadne preporuke, predstavljati koristan putokaz institucijama Srbije i EU u izgradnji institucionalnog okvira za ostvarivanje prava žrtava i društva koja proističu iz nasleđa zločina.

Koaliciju za pristup pravdi čine sledeće organizacije: Fond za humanitarno pravo, Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Praxis i Nezavisno udruženje novinara Srbije.

Share