Ustavni sud: Porodicama sjeverinskih žrtava povređeno pravo na pravično suđenje

Ustavni sud: Porodicama sjeverinskih žrtava povređeno pravo na pravično suđenje

logo_fhp_postUstavni sud Srbije je utvrdio da je članovima porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina povređeno pravo na suđenje u razumnom roku u postupku za naknadu štete koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) u njihovo ime pokrenuo 2007. godine protiv Republike Srbije. Istom odlukom, Ustavni sud Srbije je svakom od 22 podnosioca žalbe dodelio naknadu u iznosu od po 600 evra.

FHP je ustavnu žalbu podneo 19. avgusta 2013. godine zbog neopravdanog odugovlačenja postupka pred Osnovnim i Apelacionim sudom u Beogradu u kojem pravnosnažna presuda nije doneta ni nakon šest godina. Advokat FHP-a je u dva navrata podnosio urgencije postupajućem Veću Apelacionog suda (predsednica Veća – sudija Melanija Santovac), a zatim i pritužbu predsedniku suda.

Iako je Ustavni sud u veoma kratkom roku odlučio o ustavnoj žalbi, FHP ističe da je dosuđeni iznos prenizak i ispod standarda pravičnog zadovoljenja Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima povrede prava na suđenje u razumnom roku. Dosuđujući odštetu ispod standarda koji se primenjuju u sličnim slučajevima, Ustavni sud je grubo zanemario činjenicu da je reč o porodicama prisilno nestalih osoba, odnosno žrtava ratnog zločina, te da su Osnovni i Apelacioni sud neopravdanim odugovlačenjem postupka iskazali krajnje nepoštovanje njihovog ljudskog dostojanstva.

Pravo na suđenje u razumnom roku garantovano je članom 32. Ustava Republike Srbije i članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Share