Opšti komentar br. 3 UN Komiteta za sprečavanje torture

Komitet protiv torture, ugovorno telo Ujedinjenih nacija kome su povereni nadzor nad poštovanjem Konvencije protiv torture kao i tumačenje njenih odredbi, doneo je Opšti komentar br.3, kojim su definisane obaveze država prema žrtvama torture. Ove obaveze podrazumevaju da države u okviru svojih pravnih sistema obezbede žrtvama pravo na restituciju, kompenzaciju, rehabilitaciju, satisfakciju, garanciju neponavljanja, ali i pravo žrtava na istinu. Iako Opšti komentari nemaju obavezujuću pravnu snagu, oni prevazilaze savetodavni karakter kada se bave tumačenjem međunarodnih normi, i određuju domašaj i sadržinu pojedinih članova Konvencije.

Srbija je pristupila Konvenciji protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka 20. juna 1991. godine Zakonom o ratifikaciji (”Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori” br. 9/91 od 2.8.1991. godine)

Dokument možete preuzeti ovde.

Share