Država odugovlači sudske postupke za naknadu štete prisilno mobilisanim izbeglicama

Fond za humanitarno pravo je u protekle tri godine podneo devedeset tužbi za naknadu štete u ime 642 izbeglice i 58 članova porodica poginulih izbeglica iz Hrvatske i BiH koju su pretrpeli protivpravnim lišenjem slobode od strane državnih organa Republike Srbije i upućivanjem u vojne jedinice srpskih snaga u Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. Do kraja januara započeto je 50 postupaka, a u poslednje vreme česta su odlaganja suđenja jer se na sudu niko ne pojavljuje u ime tužene Republike Srbije.

Sudski postupak odugovlači i Okružni sud u postupcima po žalbama kao i većina sudija Prvog opštinskog suda koji oklevaju sa odlučivanjem u ovim predmetima, jer čekaju da Vrhovni sud Srbije zauzme stav o odgovornosti države za naknadu nematerijalne štete prinudno mobilisanim izbeglicama, kojim bi se sudovi rukovodili prilikom donošenja presuda.

Do sada je Prvi opštinski sud doneo dve presude u kojima je utvrdio odgovornost državnih organa Republike Srbije za nezakonito lišenje slobode i prinudnu mobilizaciju izbeglica čime su povređena njihova osnovna ljudska prava koja su garantovana međunarodnom Konvencijom o izbeglicama i Ustavima Srbije i Jugoslavije. Pred Okružnim sudom u Beogradu u toku su postupci po žalbama zastupnika države na donete presude.

Share