Diskriminacija Roma pri pribavljanju ličnih dokumenata u Nikšiću

Fond za humanitarno pravo zahteva od službenika Opštine Nikšić da prestanu sa diskriminacijom Roma prilikom izdavanja uverenja o državljanstvu i da im omuguće nesmetano dobijanje dokumenata kao i svim građanima Crne Gore.

Proteklih nekoliko dana, grupa od 53 Roma beuzupešno je pokušavala da u Sekretarijatu za društvene delatnosti i upravne poslove Opštine Nikšić podigne uverenje o državljanstvu koje je neophodno za dobijanje lične karte.

Pri tom su se službenici veoma neuljudno ophodili prema Romima koji su ili bili izgubili ličnu kartu ili su je prvi put vadili. Čekajući ispred zgrade Opštine, 23. septembra, grupa Roma provela je na kiši četiri sata. Sekretar Nebojša Lalatović, kome su se Romi obratili za pomoć, izbacio ih je iz svoje kancelarije, a zatim otišao s posla. Službenici su sve vreme na drzak i nepristojan način govorili Romima da je za je za izdavanje uverenja neophodno da prvo pokažu stare lične karte koje oni nisu imali.

Narednih dana, 24. i 25. septembra, tek na intervenciju inspekcije Ministarstva pravde, Opština Nikšić počela je da izdaje Romima uverenja o državljanstvu. Službenici su međutim, nastavili da se neuljudno ophode prema Romima. U odnosu na druge građane, službenici su se Romima obraćali kolektivno, podignutim tonom, ne vodeći računa o obavezi da sva uverenja izdaju u roku od dva sata ili u terminu o kome se neposredno dogovaraju sa strankama.

Prema istraživanju nevladine organizacije »Margo«, skoro polovina od oko 20.000 Roma koji žive u Crnoj Gori nema nijedan lični dokument. Bez dokumenata, Romi ne mogu da ostvare svoja osnovna ljudska prava, a diskriminacija i nebriga državnih institucija samo pojačavaju ovaj problem.

Za sada nema nagoveštaja da vlasti u Crnoj Gori i Srbiji imaju ozbiljnu nameru da poboljšaju težak socijalni položaj Roma i iskorene diskriminaciju u svim segmentima društva prema ovoj etničkoj zajednici.

Savezni i republički ustavi izričito zabranjuju diskriminaciju kao jedan od načina povrede ličnih prava građana. Naša zemlja je potpisnik Konvencije UN o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, koja zahteva od svake države potpisnice da svim odgovarajućim sredstvima zabrani i okonča rasnu diskriminaciju koju sprovodi bilo koje lice, grupa ili organizacija. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima uspostavlja princip zabrane svake diskriminacije i jemči svim građanima podjednaku i efikasnu zaštitu protiv svake diskriminacije.

Dodatne informacije: Saša Zeković, kancelarija FHP u Podgorici, tel/fax: 081/634-116, 081/620-116; e-mail: hlccg@cg.yu

Share