Tužba zbog rasne diskriminacije na radnom mestu

Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za prava manjina (CPM), i Evropski centar za prava Roma (ERRC) podneli su Opštinskom sudu u Obrenovcu tužbu za naknadu nematerijalne štete zbog rasne diskriminacije u ime Roma Dragana Rafailovića protiv preduzeća A.D. “Dragan Marković” iz Obrenovca.

Share

Obezbediti alternativni smeštaj raseljenim Romima

Fond za humanitarno pravo danas je uputio pismo Milu Đukanoviću predsedniku Vlade  Republike Crne Gore sa molbom da spreči prinudno iseljenje oko 200 Roma, Egipćana i Aškalija, raseljenih sa Kosova, iz naselja “Riversajd” u Beranama, dok im se ne obezbedi alternativni smeštaj i time pokaže brigu vlade za najugroženiju kategoriju stanovništva. Ovo pismo, Fond za humanitarno pravo je uputio i Gzimu Hajdinagi, crnogorskom ministru za zaštitu prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa i Željku Šofrancu komesaru Vlade Republike Crne Gore za raseljena i izbjegla lica.


Share

Ustavni sud Republike Srbije proglasio neustavnim član 70 Zakona o sudijama

Ustavni sud Republike Srbije usvojio je inicijativu Fonda za humanitarno pravo za ocenu ustavnosti člana 70 Zakona o sudijama, jer taj član reguliše pitanje izbora i prestanka dužnosti predsednika sudova u suprotnosti sa načelom podele vlasti, koje propisuje član 9 Ustava Republike Srbije.

Share

Tužba zbog rasne diskriminacije

Fond za humanitarno pravo (FHP) iz Beograda, Centar za prava manjina (CPM) iz Beograda i Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte podneli su Opštinskom sudu u Bačkoj Topoli tužbu zbog rasne diskriminacije protiv Kaluđerović Željka iz Lovćenca u ime Romkinja Danice Jovanović i Jelene Jovanović.

Share

Svetski dan borbe protiv rasne diskriminacije

Povodom Svetskog dana protiv rasne diskriminacije, 21. marta, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih, Žene u crnom  i Romski kulturni centar pozivaju sve državne institucije u Srbiji da se aktivno uključe u borbu protiv rasne diskriminacije koja je u svim oblastima društvenog života prisutna u našem društvu.

Share

Odgovornost za etničko nasilje na Kosovu i u Srbiji

Nasilje prema verskim i etničkim manjinama, opšte ugrožavanje bezbednosti i kršenje elementarnih ljudskih prava manjina i svih ostalih građana slika je društva na Kosovu i Srbiji od 17. marta 2004. Odgovornost snose MUP i Vlada Srbije, UNMIK i KFOR na Kosovu. Međunarodna administracija na Kosovu je nečinjenjem dala znak albanskim ekstremistma da se slaže da Srbima nema mesta na Kosovu, dok su predstavnici novih institucija u Srbiji nedvosmisleno pokazali da su za Kosovo zainteresovani isključivo kao teritoriju.


Share

Odgovornost za etničko nasilje na Kosovu i u Srbiji

Nasilje prema verskim i etničkim manjinama, opšte ugrožavanje bezbednosti i kršenje elementarnih ljudskih prava manjina i svih ostalih građana slika je društva na Kosovu i Srbiji od 17. marta 2004.

Share

Slučaj Ristić : Odluka Komiteta protiv torture

t_Ristic

Ova knjiga sadrži Odluku Komiteta protiv torture povodom slučaja Ristić, koja pored slučaja Danilovgrad, predstavlja još jednu bitnu presudu donesenu po indvidiualnim tužbama građana Srbije i Crne Gore čija su prava bila povređena od strane državnih organa, čime je Komitet UN počeo da se bavi i slučajevima sa teritorije Srbije i Crne Gore.


Share

Slučaj Danilovgrad : Odluka Komiteta protiv torture

t_Danilovgrad

Ovom knjigom Fond za humanitarno pravo daje na uvid stručnoj i široj javnosti jednu značajnu odluku Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture koji je ustanovljen prema Konvenciji protiv torture i drugih svirepih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka.


Share

Tužba za naknadu štete protiv Republike Crne Gore

Povodom incidenta koji se dogodio krajem 2002. godine u izbegličkom kampu Konik I u Podgorici, Fond za humanitarno pravo (FHP) iz Beograda, Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte i Centar za prava manjina (CPM) iz Beograda podneli su u ime desetoro Roma tužbu za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Crne Gore zbog pretrpljenog fizičkog bola i straha, duševnog bola zbog povreda prava ličnosti i umanjenja životne aktivnosti.


Share