Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

U periodu od jula do oktobra 2007. godine Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) sproveo je istraživanje da li i u kojoj meri lokalne kosovske institucije, Skupština Kosova, Okružni i Opštinski sud u Prištini/Prishtinë, Kosovska agencija za imovinu i Dom zdravlja IV primenjuju Zakon o upotrebi jezika. Istraživanje je sprovedeno u multietničkim opštinama (Prizren/Prizren, Kosovo Polje/Fushë Kosovë, Klina/Klinë, Gnjilane/Gjilan Peć/Peja, Dragaš/Dragash), u opštinama u kojima su Albanci većina (Srbica/Skenderaj, Dečane/Deçan, Glogovac/Gllogovc, Mališevo/Malishevë, Podujevo/Podujevë), kao i u opštinama u kojima su Srbi većinsko stanovništvo (Štrpce/Shtërpcë, Leposavić/Leposaviq, Zubin Potok/Zubin Potok i Zvečan/Zveçan). Priština/Prishtinë i Mitrovica/Mitrovicë su posmatrani kao posebni slučajevi.

Share

Etničke manjine na Kosovu u 2005

Ovaj izveštaj se zasniva na preko 60 intervjua sa pripadnicima manjinskuh etničkih zajednica u vezi sa sledećim pitanjima: sloboda kretanja, povratak raseljenih, jednak pristup institucijama, pristup javnim uslugama, obrazovanju, vaspitanju i zapošljavanju, upotreba maternjeg jezika i obnova kuća, kao i na intervjuima sa žrtvama etnički motivisanih incidenata i dostupnim podacima o kažnjavanju pojedinaca za etničko nasilje 17. marta 2004. godine…

Share

Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu

Izveštaj je sačinjen na osnovu izjava svedoka i članova porodica nestalih, podataka i zapažanja posmatrača Fonda za humanitarno pravo (FHP) koji su redovno pratili ekshumacije i obdukcije tela nađenih u masovnim grobnicama u Srbiji, kao i podataka o predatim identifikovanim telima, dobijenim  od članova porodica ili od istražnog sudije Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, koji potpisuje Zapisnik o predaji identifikovanih posmrtnih ostataka.

Share

Nađene stvari, odeća i lični predmeti u masovnim grobnicama u Srbiji

1. Batajnica 01 [BA01]

1.1. Ekshumacija i obdukcije tela:  12 – 27. juni 2001.

1.2.Tim Instituta za sudsku medicinu iz Beograda:
profesor dr. Dušan Dunjić, dr.Tanja Atanasijević, dr. Vesna Đokić, dr. Đorđe Alempijević, profesor Slobodan Savić, antropolozi profesor dr. Marija Đurić i asistent dr. Danijela Đonić i arheolog Andrej Starović, Istraživačka stanica Petnica.

Share

Sudbina Srba, Crnogoraca, Roma, Bošnjaka i Aškalija nestalih na Kosovu

Prema podacima Međunarodnog Komiteta Crvenog krsta [MKCK, 5.950 osoba je nestalo u vezi sa oružanim sukobima na Kosovu. U međuvremenu, sudbina 3.462 osobe je razjašnjena: 1.353 su nađene žive, mrtvih je nađeno 1.916 [tela identifikovana i vraćena porodicama a 193 slučajeva je zatvoreno iz administrativnih razloga. Zaključno sa 15. novembrom 2005. godine, na listi MKCK je 2.488 osoba čija sudbina još uvek nije razjašnjena. Prema podacima FHP-a, u okviru 2.488 nestalih Albanaca je 1.785, Srba 538 i ostalih 165.

Share

Identitet žrtava čiji su posmrtni ostaci nađeni u masovnim grobnicama u Srbiji i predati UNMIK-u

U masovnim grobnicama u Srbiji, na lokacijama Batajnica, Petrovo Selo i Perućac ekshumirano je oko 836 tela kosovskih Albanaca . Republika Srbija je do 15. novembra 2005. predala 618 identifikovanih tela i 14 neidentifikovanih posmrtnim ostataka, od toga 615 tela UNMIK- u, dok su tela trojice kosovskih Albanaca, američkih državljana, predata vlastima Sjedinjenih Američkih Država. Identifikaciju DNK analizom obavila je Međunarodna komisija za nestala lica (ICMP).


Share

Etničke zajednice na Kosovu 2003. i 2004.

Tokom 2003. godine, istraživači FHP su obišli sva naselja na Kosovu u kojima žive etničke manjine i intervjuisali 497 Srba, Crnogoraca, Roma, Bošnjaka, Turaka, Goranaca, Egipćana, Aškalija i Albanaca.
Posebna pažnja posvećena je povratnicima.


Share

Etničko nasilje na Kosovu

Etnicko_nasilje_na_Kosovu-mart_2004Srbi na Kosovu prošli su teške godine života posle juna 1999. godine. Nakon povlačenja srpske vojske i policije postali su meta OVK i kriminalnih grupa. Brojna ubistva, otmice i uništavanje imovine dogodili su se u prisustvu međunarodnih snaga. Nereagovanje KFOR-a uverilo je i Albance koji su lično bili protiv nasilja da međunarodna zajednica podržava ideju ekstremnih političkih grupa o Kosovu bez Srba. 17. marta, izuzimajući Mitrovicu/Mitrovicë, UNMIK i KFOR, pre svega, nečinjenjem, ponovo su ohrabrili albanske ekstremiste.

Share

Romi u Srbiji

Romi u Srbiji su se oduvek nalazili na društvenom rubu, izloženi nasilju, segregaciji i diskriminaciji. Od 2000.  do kraja 2002. godine FHP je istražio i dokumentovao 241 slučaj protivpravnog postupanja policije, nasilja i diskriminacije pojedinaca i grupa motivisanih rasnim predrasudama prema Romima. U izveštaju nisu navedeni svi slučajevi, već samo oni najtipičniji i najilustrativniji.

Share

Alternativni izveštaj o primeni člana 7 UN Pakta o građanskim i političkim pravima u Srbiji i Crnoj Gori dostavljen UN Komitetu za ljudska prava

Povodom 81. zasedanja Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, FHP je priredio i članovima komiteta predstavio Alternativni izveštaj o primeni člana 7 Pakta o građanskim i političkim pravima u Srbiji i Crnoj Gori.  Na poziv Svetske organizacije protiv torture (OMCT), predstavnici FHP, Centra za prava deteta i organizacije ASTRA prisustvovali su zasedanju Komiteta na sesijama održanim 19 i 20. jula 2004. godine u Ženevi. Tom prilikom članovi Komiteta su razmatrali izveštaj državne delegacije o primeni Pakta u SiCG.

Share