Godišnji izveštaj o aktivnostima FHP-a januar-decembar 2006

FHP pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava u vreme oružanih sukoba, da bi se onemogućilo ponavljanje zločina, utvrdila krivična odgovornost za počinioce i zadovoljila pravda.

U tom cilju, FHP je u 2006. godini nastavio da radi na projektima iz oblasti tranzicione pravde koje je započeo ranijih godina, ali je pokrenuo i nove projekte, kao što su reparacije za žrtve kršenja ljudskih prava u vreme oružanih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije. Svi projekti podržavaju programsku strukturu organizacije, koju čine tri stuba: Dokumnetovanje i pamćenje, Pravda i reforma institucija i »Outreach« i javno informisanje.

Preuzmite kompletan izveštaj

Share