Suđenja za ratne zločine i etnički motivisana krivična dela u Srbiji u 2010

Izveštaj u prvom delu razmatra suđenja za ratne zločine vođene pred sudovima u Srbiji, sa kraćim osvrtom na opšta obeležja ovih procesa. Zatim sledi pregled onih procesa u kojima je Fond za humanitarno pravo zastupao oštećene žrtve, gde se analiziraju postupci i tok suđenja za svaki pojedinačan slučaj, dok naredni deo čini pregled predmeta u kojima je FHP pratio glavni pretres. Poseban tekst u izveštaju čini analiza postupka i sudskih odluka u predmetu Suva Reka. Poslednji deo izveštaja se bavi nezakonitostima u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, odnosno problemima zaštite svedoka i ugrožavanjem njihove lične sigurnosti u slučaju protiv pripadnika 37. Odreda Posebnih jedinica policije optuženih za zločine na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine.


Share

Priručnik za istražitelje povreda ljudskih prava

Priručnik za istraživanje povreda ljudskih prava sadrži opise procedura i pravnih tehnika koje će uvek biti teško primenjive u sredini u kojoj se povrede ljudskih prava zbivaju, kako tvrdi autor, Dermot Gromme, ali mogu da budu vodič za opservacije koje bi pre ili kasnije mogu da budu iznete na uvid javnosti. Knjiga počinje sa pregledom zakona o ljudskim pravima, zatim slede poglavlja o istrazi slučajeva kršenja ljudskih prava i o istražnom priboru i vođenju dosijea. Naredna poglavlja se bave materijalnim dokazima, dokumentovanjem i identifikovanjem  fizičkih povreda, razgovorom sa svedocima, identifikovanjem osumnjičenih, istražnom analizom i istražnim izveštajima. Na kraju knjige se govori o specijalnim slučajevima genocida, torture, seksualnih zločina, nezakonitih pogubljenja, proizvoljnog zatvaranja i napada.


Share

Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ

knjiga-BIH

Tematski zbornik dokumenata pod nazivom „Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ“ objavljen je u izdanju Fonda za humanitarno pravo i Instituta za savremenu istoriju.


Share

Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ, 1990-1992, tematska zbirka dokumenata

Ova zbirka dokumenata ima za temu politička zbivanja u Bosni i hercegovini pred raspad Jugoslavije i nastala je kroz saradnju Instituta za savremenu istoriju i Fonda za humanitarno pravo. Knjiga donosi osam dokumenata koji su od važnosti za razumevanje nastanka oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i koji su bili korišćeni kao dokazni predmeti u Hagu na suđenju Slobodanu Miloševiću. U pitanju su stenogramske beleške, transkripti i zapisnici sednica i sastanaka državnih organa Bosne i Hercegovine, SFRJ i Srbije, deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine, i drugi relevantni dokumenti koji do sada nisu bili korišćeni u istoriografskim radovima u Srbiji ili regionu. Pored samih dokumenata, prvi deo knjige čini analiza najvažnijih političkih zbivanja u Bosni i Hercegovini od 1990. do 1992. kada je počeo rat.

Share

Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama – Izveštaj za 2009. godinu

Tokom 2009. godine u post-jugoslovenskim zemljama održano je 59 suđenja za ratne zločine. Procesuiranje je bilo pod uticajem nacionalizma što je za posledicu imalo izricanje niskih kazni i politizovanih optužnica, stoji u Izveštaju  Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama u  2009. godini, koji su sačinili Fond za humanitarno pravo, Documenta i BIRN.

Share

Promocija knjige “Pravo komandne odgovornosti “

malaPitanje komandne odgovornosti u poslednjih nekoliko godina zaokuplja veliku pažnju ne samo stručne već i šire javnosti, i kod nas i u svetu.
Tome su, svakako, najviše doprineli krivični postupci pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.


Share

Vodič kroz reparacije

t_Vodic-kroz-reparacije_korica

Vodič kroz reparacije objavljen je sa ciljem da zaintersuje veći broj nevladinih organizacija da pitanje reparacija uvedu u svoje programske prioritete i, da skrene pažnju političarima da je vreme da institucije pokrenu pitanje sveobuhvatnog programa reparacija.


Share

Pravo komandne odgovornosti

Studija Pravo komandne odgovornosti se bavi doktrinom koja je vrlo bitna za međunarodno humanitarno pravo i koja pretpostavlja odgovornost nadređenih lica u komandom lancu za dela koja su učinili podređeni, usled dužnosti da spreče ili kazne počinitelje u takvim slučajevima.


Share

Procena pristupa pravdi manjina na Kosovu

t_Izvestaj_Pristup-pravdi_korica_za-web

Fond za humanitarno pravo Kosovo je od marta 2009. do februara 2010. godine sproveo istraživanje s ciljem da pribavi informacije o tome da li pravosudne institucije na Kosovu u potpunosti poštuju pravni okvir za zaštitu manjinskih prava koji se odnosi na rad sudova, uključujući stopu zaposlenosti pripadnika manjiskih zajednica u pravosudnim institucijama.


Share

Evropska unija i tranziciona pravda : od retributivne do restorativne pravde na zapadnom Balkanu

Treće izdanje Foruma za tranzicionu pravdu sadrži priloge sa konferencije „Evropske integracije i tranziciona pravda: od retributivne do restorativne pravde“ koja je održana 7. februara 2009. godine u Beogradu, u organizaciji Centra za izučavanje globalnog upravljanja Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSE) i Fonda za humanitarno pravo. Konferencija je okupila akademske stručnjake, aktiviste NVO, novinare, studente, i druge.


Share