Novi rok: 17.12.2018 – Poziv za dostavljanje koncepta projekta

Novi rok: 17.12.2018 – Poziv za dostavljanje koncepta projekta

fhp-crd

Fond za humanitarno pravo (FHP), uz podršku organizacije Branitelji ljudskih prava (Civil Rights Defenders), sprovodi projekat „Mladi grade mir na Zapadnom Balkanu“, koji ima za cilj da omogući aktivno i kreativno angažovanje mladih u procesima suočavanja sa prošlošću.

Uprkos obilju sudski utvrđenih činjenica o ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, 20 godina kasnije trajni mir još uvek izmiče. Onemogućavaju ga rasprostranjena nekažnjivost, ignorisanje žrtava, javno veličanje odgovornih za kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, kao i postojanje etnički pristrasnih i međusobno suprotstavljenih narativa o događajima, žrtvama i odgovornim akterima. Nedostatak konstruktivnih i inkluzivnih dijaloga o nasleđu ovih ratova dodatno otežava prihvatanje odgovornosti za zločine i suočavanje sa njihovim posledicama.

Različita sećanja na ratove iz 1990-ih prenose se i na mlade generacije. Formalni obrazovni programi u Srbiji ne nude prikaz nedavne prošlosti koji je zasnovan na sudski utvrđenim činjenicama, već šture, selektivne i etnički pristrasne informacije o ratnim događajima. Znanje mladih o prošlošti je stoga veoma ograničeno, što nepovoljno utiče i na njihov angažman u širenju istine i zahtevanju pravde za počinjene zločine. Aktivnosti koje osmišljavaju, organizuju i sprovode mladi naročito nedostaju na nivou lokalnih zajednica, koje treba da predstavljaju žarište društvenih inicijativa i dijaloga. Ovakva situacija predstavlja ozbiljnu pretnju prospektima pomirenja u regionu.

FHP i CRD prepoznaju mlade kao ključne aktere u izgradnji trajnog mira na Zapadnom Balkanu. Neopterećenost direktnim iskustvom rata, kao i otvorenost za saradnju i potragu za inovativnim rešenjima, čine ih nezaobilaznim učesnicima u procesu suočavanja sa prošlošću. Ovaj poziv ima za cilj da, kroz finansijsku i stručnu podršku, omogući mladima da u zagovaranju pravde i odgovornosti za nedela iz prošlosti preuzmu aktivniju i predvodničku ulogu.

Koraci:

 1. Osmislite i skicirajte aktivnost/i koja/e će biti realizovana/e na nivou jedne ili više lokalnih zajednica (lokalne samouprave) u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na Kosovu;
 2. Koncept projekta, ne duži od dve strane, dostavite na adresu outreach@hlc-rdc.org;
 3. Informaciju o podršci dobićete najkasnije 10 dana od datuma podnošenja koncepta;
 4. Od dana prijema informacije počnite sa pripremama za implementaciju aktivnosti;
 5. Aktivnost/i realizujte najkasnije do 28. februara 2019. godine;
 6. Izvestite o realizovanim aktivnostima.

Predložene aktivnosti treba da budu usmerene na informisanje, obrazovanje, uključivanje javnosti i podsticanje dijaloga o važnosti i načinima prihvatanja odgovornosti za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i prevazilaženje njihovog teškog nasleđa.

Oblasti angažovanja mogu da uključuju (spisak nije iscrpan i može da obuhvati i srodne oblasti):

 • zagovaranje uspostavljanja krivične pravde za počinjene zločine
 • povećanje vidljivosti žrtava
 • promocija inicijativa koje su usmerene na utvrđivanje činjenica o prošlosti
 • širenje sudski utvrđenih činjenica o ratovima iz 1990-ih
 • pozivanje na odgovornost umešanih u kršenja ljudskih prava
 • motivisanje mladih da se uključe u suočavanje sa prošlošću
 • podsticanje debate na lokalnom nivou o načinima rešavanja otvorenih pitanja
 • iniciranje izmene ili usvajanja politika iz oblasti suočavanja sa prošlošću.

Za realizaciju odobrenih aktivnosti biće odobreno do 500 evra po aktivnosti. Odobreni iznos odnosi se na sve troškove sprovođenja, uključujući i honorar za autora/ku. Rok za dostavljanje koncepta aktivnosti je 17. decembar 2018. godine.

Kriterijumi za izbor projekta koji će biti podržan uključuju sledeće:

 • Aktivnosti treba da budu osmišljene, organizovane i realizovane od strane mladih, uzrasta od 16 do 35 godina (aktivisti, studenti, novinari, stručnjaci raznih profila, itd) i omladinskih organizacija;
 • Nosilac projekta treba da bude pojedinac ili organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore ili sa Kosova;
 • Projekti treba da budu usmereni i realizovani na nivou lokalne zajednice (lokalna samouprava ili više njih) u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori ili na Kosovu;
 • Projekti treba da budu nepristrasni, inkluzivni i participativni. Aktivnosti koje podstiču govor mržnje prema bilo kojim grupama, etničku ili religijsku pristrasnost, širenje stereotipa i predrasuda, kao i nekritičko usvajanje znanja, neće biti podržani.

Prednost će imati projekti koji unose inovativnost u suočavanje sa prošlošću i koji su usmereni na mlade. FHP i CRD podstiču regionalnu saradnju mladih u osmišljavanju i realizaciji aktivnosti.

Aktivnosti se moraju implementirati najkasnije do 28. februara 2019. godine.

Pitanja u vezi sa konkursom i implementacijom aktivnosti mogu se uputiti emailom na outreach@hlc-rdc.org. FHP će pristigla pitanja i odgovore objaviti na svojoj internet strani i redovno ih ažurirati. Do sada pristigla pitanja i odgovore na njih možete pronaći ovde.

Share