FHP dostavio komentare na treću verziju Akcionog plana za Poglavlje 23

FHP dostavio komentare na treću verziju Akcionog plana za Poglavlje 23

Logo FHPFond za humanitarno pravo (FHP) poslao je danas Ministarstvu pravde Republike Srbije komentare na treću verziju Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Komentari FHP-a odnose se na unapređivanje mera iz Akcionog plana, radi stvaranja uslova za sveobuhvatnije procesuiranje ratnih zločina i zaštitu prava žrtava.

Predlozi FHP-a naglašavaju važnost kontinuirane obuke svih relevantnih aktera u procesuiranju ratnih zločina; ukazuju na potrebu za većim finansijskim i tehničkim kapacitetima Tužilaštva za ratne zločine; nude kriterijume za prioritizaciju predmeta za procesuiranje; predlažu načine za unapređivanje rada Službe za otkrivanje ratnih zločina i Jedinice za zaštitu svedoka. Niz mera je predložen u oblasti zaštite svedoka i pružanja adekvatne podrške žrtvama ratnih zločina.

Budući da Akcioni plan za Poglavlje 23 predviđa usvajanje Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, FHP smatra važnim da se u njenu izradu uključi civilno društvo. Istovremeno, FHP je Ministarstvo pravde uputio na svoj nedavno objavljen Model Strategije za procesuiranje ratnih zločina u Srbiji.

U oblasti proceduralnih prava, FHP je predložio izmenu Zakona o pravima civilnih invalida rata. Naime, Akcioni plan predviđa usklađivanje sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava prilikom definisanja pojma žrtve krivičnog dela. Navedeni Zakon odstupa od ove definicije i negira zaštitu velikom broju žrtava ratnih zločina i kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima u bivšoj SFRJ. Radi otklanjanja nedostataka ovog Zakona, FHP i Centar za unapređivanje pravnih studija izradili su i predali institucijama Republike Srbije Model zakona o pravima civilnih žrtava povreda ljudskih prava u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991. do 2001. godine.

FHP je takođe predložio mere koje bi garantovale posebnu zaštitu žrtava seksualnog nasilja, pravovremeno i detaljno informisanje žrtava o njihovim pravima, kao i korišćenje resursa organizacija i institucija specijalizovanih za pružanje pomoći i podršku žrtvama.

Share