Komitet za prisilne nestanke: Srbija da procesuira odgovorne za prisilne nestanke i zaštiti prava žrtava

Komitet za prisilne nestanke: Srbija da procesuira odgovorne za prisilne nestanke i zaštiti prava žrtava

post_komitet_nestali

Na sednici Komiteta Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke održanoj 4-5. februara 2015. godine razmatran je Inicijalni izveštaj Srbije o primeni Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka (Konvencija), nakon čega su objavljeni zaključni nalazi koji se odnose na primenu Konvencije i preporuke za dalje postupanje u cilju njene adekvatne primene.

Kako navodi organizacija Amnesty International, obim preporuka Komiteta upućenih Srbiji otkrivaju njen neuspeh da ispuni svoje obaveze u skladu sa Konvencijom, koju je ratifikovala 2011. godine: niti je Srbija privela pravdi sve odgovorne za prisilne nestanke, niti je zaštitila prava žrtava prisilnih nestanaka i članova njihovih porodica.

Prema nalazima Komiteta, Srbija treba da osigura da svi slučajevi prisilnih nestanaka budu u potpunosti i nepristrasno istraženi bez odlaganja, a da svi odgovorni – uključujući komandni kadar i civilne lidere – budu kažnjeni u skladu sa težinom počinjenog zločina. Komitet je posebno naglasio potrebu da se pravdi privedu svi odgovorni za transport tela kosovskih Albanaca na tajne lokacije u Srbiji.

Komitet je takođe naglasio obavezu Srbije da zaštiti prava porodica nestalih, te je preporučio uvođenje sveobuhvatnog i rodno senzitivnog sistema reparacija i pristup medicinskoj i psihološkoj rehabilitaciji svima koji su pretrpeli štetu kao direktnu posledicu prisilnog nestanka. Među merama koje Srbija treba da preduzme je i uključivanje zaštite prava porodica žrtava nestalih u postojeći Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Razmatrajući probleme koji otežavaju napredak u sprovođenju istraga, Komitet je preporučio Srbiji da Tužilaštvu za ratne zločine obezbedi dovoljno ljudskih, tehničkih i finansijskih resursa, kao i da u civilnim i vojnim službama suspenduje one pojedince za koje postoji sumnja da su učestvovali u izvršenju prisilnog nestanka. Komitet je pozvao Srbiju i da sprovede istragu o svim slučajevima zastrašivanja i pretnji svedocima ratnih zločina, te da osnaži Jedinicu za zaštitu svedoka kako bi se garantovali najviši standardi zaštite svedoka.

Alternativni izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka Komitetu su dostavili Fond za humanitarno pravo (FHP) i Amnesty International. FHP je u svom izveštaju ukazao na neadekvatan zakonski okvir koji se odnosi na pravni položaj nestalih osoba i njihovih porodica u Srbiji, neefikasnu sudsku zaštitu prava na naknadu štete porodica prisilno nestalih, kao i na nedostatak istraga o slučajevima sakrivanja tela kosovskih Albanaca u masovnim grobnicama u Srbiji.

Share