FHP poslao izveštaj o stanju u Srbiji Komitetu UN za prisilne nestanke

FHP poslao izveštaj o stanju u Srbiji Komitetu UN za prisilne nestanke

post_komitet_UNFond za humanitarno pravo (FHP) je 9. januara 2015. godine poslao izveštaj Komitetu Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke (Komitet) o stanju u Srbiji u ovoj oblasti. Komitet će po prvi put razmatrati primenu Konvencije o zaštiti
svih osoba od prisilnih nestanaka
(Konvencija) u Srbiji na svojoj 8. sesiji, 4. i 5. februara 2015. godine u Ženevi.

FHP je u svom izveštaju ukazao na neadekvatan zakonski okvir koji se odnosi na pravni položaj nestalih osoba i njihovih porodica u Srbiji. Naime, Zakon o pravima civilnih invalida rata ne tretira porodice nestalih lica kao žrtve, a prava po ovom zakonu uslovljava proglašenjem nestalog lica za umrlo, što predstavlja dodatnu traumu za porodice. Takođe, FHP je ukazao i na nedostatak adekvatne i efikasne sudske zaštite prava na naknadu štete porodica prisilno nestalih. Kao poseban problem, FHP je u izveštaju naglasio nedostatak istraga o slučajevima sakrivanja tela kosovskih Albanaca u masovnim grobnicama u Srbiji, koji predstavlja povredu prava žrtava na istinu u vezi sa prisilnim nestancima njihovih najbližih, a na poštovanje kojeg se Srbija obavezala ratifikacijom Konvencije. Izveštaj ujedno analizira slučaj nestanka braće Ćatović iz Sjeverina koji do danas nisu pronađeni, a čijoj porodici organi Republike Srbije kontinuirano negiraju prava garantovana Konvencijom.

Srbija je Konvenciju potpisala 2007. godine, a ratifikovala 18. maja 2011. godine. Ratifikacijom Konvencije, Srbija je ujedno prihvatila nadležnost Komiteta za ocenjivanje stepena i uspešnosti implementacije ove Konvencije.

Nakon razmatranja izveštaja, Komitet će usvojiti Zaključne primedbe koje imaju za cilj da pomognu državama-članicama u implementaciji Konvencije. Ove primedbe će sadržati pozitivne aspekte u primeni Konvencije, najproblematičnije oblasti i preporuke Komiteta za rešavanje izazova sa kojima se Srbija suočava u ovoj oblasti zaštite ljudskih prava.

Share