Anonimizacija presuda u predmetima ratnih zločina nezakonita

Anonimizacija presuda u predmetima ratnih zločina nezakonita

Logo FHP

Poverenik za informacije od javnog značaja je, postupajući po žalbi Fonda za humanitarno pravo (FHP), našao da je praksa anonimizacije presuda protivna Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. U svom Zaključku, Poverenik je naložio Višem sudu u Beogradu, pod pretnjom novčane kazne, da FHP-u dostavi presudu bez nezakonite anonimizacije.

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, FHP je u februaru 2012. godine zatražio od Višeg suda dostavljanje presude u predmetu Gnjilanska grupa. Viši sud nije postupio po ovom zahtevu, pa je po žalbi FHP-a Poverenik doneo rešenje kojim je naložio sudu da dostavi traženu presudu, s tim da pre dostavljanja zaštiti podatke o ličnosti kojima bi se povredilo pravo na privatnost lica na koja se informacije odnose kao što su: adresa stanovanja, JMBG, datum rođenja i slični podaci.

Sledeći rešenje Poverenika, Viši sud je FHP-u dostavio traženu presudu koja je, međutim, ponovo u velikoj meri bila redigovana (zatamnjena), uključujući imena i prezimena okrivljenih. FHP se zbog toga ponovo obratio Povereniku sa predlogom za izvršenje rešenja, koji je Poverenik prihvatio. U Zaključku o izvršenju se, pod pretnjom novčane kazne, nalaže Višem sudu da FHP-u dostavi traženu presudu, u kojoj će biti anonimizovani samo oni podaci na koje je Poverenik ukazao.

U obrazloženju Zaključka, Poverenik je posebno istakao da se radi o presudi za ratne zločine, te da Poverenikova namera u prvobitnom rešenju svakako nije bila da se štite imena osuđenih, već samo određeni lični podaci, kao što su JMBG i adresni podaci. Poverenik je naveo i da objavljivanje imena okrivljenih u presudi ne može predstavljati prekomernu obradu podataka o ličnosti koja je zabranjena zakonom.

FHP napominje da anonimizacija koju praktikuje Viši sud, osim što nema uporište u zakonu, ne uvažava načelo javnosti sudskih postupaka. Postupci za ratne zločine su javni, te su i informacije iz anonimizovanih presuda dostupne javnosti preko medija, pojedinaca ili organizacija koje, poput FHP-a, prate suđenja za ratne zločine. Štaviše, optužnice u ovim predmetima su dostupne javnosti u njihovoj originalnoj formi na sajtu Tužilaštva za ratne zločine.

FHP ovom prilikom ujedno poziva Apelacioni, Vrhovni kasacioni i Ustavni sud Srbije, koji takođe sprovode ovakvu praksu, da poštuju odluku Poverenika i da obustave svoju nezakonitu praksu anonimizacije presuda u predmetima ratnih zločina.

Share