Novi načelnik Generalštaba Vojske Republike Srbije nema čistu prošlost

Dokazi na kojima se zasniva presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u predmetu Milutinović i drugi, preživele žrtve iz Drenice koje su svedočile u MKSJ ili dale izjavu FHP-u, kao i dokumenta sadržana u javnoj Bazi podataka MKSJ, ukazuju na brojne teške i masovne ratne zločine, koji su počinjeni prema albanskim civilima u zoni odgovornosti komandanta 37. motorizovane brigade Vojske SRJ, novopostavljenog načelnika Generalštaba Vojske RS, general-potpukovnika Ljubiše Dikovića. Tokom NATO bombardovanja, ratni zločini koje su vršili pripadnici VJ/MUP su se ponavljali. Iako je imao obavezu da spreči ratne zločine, komandant 37. mtbr to nije učinio.

Do danas, pripadnici i komandanti jedinica koji su sudelovali u izvršenju ratnih zločina u Ćirezu/Qirez, Starom Čikatovu/Çikatovё e Vjetёr, Baksu, Vrbovcu/Vёrboc i Glogovcu/Gllogoc, gde je u toku četiri nedelje ubijeno najmanje 200 civila, nisu procesuirani.

Osim toga, pomenuti dokazi ukazuju i na bezobzirnu pljačku albanske imovine tokom NATO bombardovanja. Komandanti i pripadnici VJ/MUP, među kojima i komandant 37. mtbr Ljubiša Diković, sudelovali su u oduzimanju i prisvajanju albanske imovine u cilju ličnog korišćenja i bogaćenja.

General-potpukovnik Ljubiša Diković je 12. decembra 2011. godine, ukazom predsednika Republike Srbije, postavljen na mesto načelnika Generalštaba Vojske Republike Srbije.

FHP smatra da oficir poput Ljubiše Dikovića nije dostojan da bude načelnik Generalštaba Vojske Republike Srbije. On nema profesionalni ni moralni potencijal da doprinese vraćanju poverenja u Vojsku Republike Srbije, kako u regionu, tako i na međunarodnom nivou.

FHP poziva nadležne organe da predsedniku Republike Srbije predoče činjenice o postupanju nekadašnjeg komandanta 37. mtbr tokom rata, kao i dokaze MKSJ o počinjenim ratnim zločinima u zoni odgovornosti ratnog komandanta Ljubiše Dikovića. Dosije Ljubiše Dikovića, koji je sačinio FHP, može da doprinese potpunijem sagledavanju njegove lične i komandne odgovornosti.

Preuzmite dosije ovde.

Share