Međunarodna politika: EU i tranziciona pravda

Izvor: Međunarodna politka
Centar za studije globalnog upavljanja Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (The Centre for the Study of Global Governance, London School of Economics and Poltical Science – LSE) i Fond za humanitarno pravo organizovali su 7. februara u Beogradu međunarodni seminar Evropske integracije i tranziciona pravda: Od retributivne do restorativne pravde. Cilj konferencije bio je da ponudi kritičku procenu retributivnih strategija tranzicione pravde koju favorizuje Evropska unija, i da ispita potrebu restorativnih pristupa tranzicionoj pravdi i neophodnost regionalnog pristupa. Konferencija je nastojala da ponudi i akademski i praktični pristup ovim problemima, te su svoje nalaze predstavili kako univerzitetski istraživači, tako i predstavnici nevladinog sektora i iskusni novinari sa međunarodnom reputacijom. Ključna poruka ovog skupa bila je da Evropska unija nema strategiju sprovođenja tranzicione pravde i primenjuje politiku uslovljavanja, koja se svodi na saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.

Preuzmite članak

Share