Novčana kompenzacija zbog kršenja ljudskih prava u prošlosti: slučaj Munira Šabotića

Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je presudu kojom se Republika  Srbija obavezuje da Muniru Šabotiću iz Novog Pazara isplati odštetu u iznosu od 300.000 dinara zbog odgovornosti za torturu koju su 1994. godine nad njim izvršili pripadnici Službe države bezbednosti MUP-a (DB). Reč je o slučaju Munira Šabotića, u čije ime je advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP), u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije, podneo tužbu protiv države 1. marta 2006. godine.

U avgustu 1994. godine, trojica inspektora DB iz Novog Pazara, Radivoje Ilić, Mile Gerić i jedan nepoznati muškarac, primorali su Šabotića da potpiše izjavu o navodnom učešću 25 Muslimana u organizovanju vojnih štabova Stranke demokratske akcije (SDA). Nakon toga, Šabotić je pozvan da 19.09.1994. godine svedoči u krivičnom postupku protiv ovih lica, ali je na samom pretresu, pred sudom, izjavio da je bio žrtva torture od strane inspektora DB i da su mu oni dali pripremljen iskaz koji je trebalo da ponovi pred sudom. Posle izlaska iz suda, Šabotić, po naredbi inspektora Ilića, odlazi u policijsku stanicu. Tamo ga inspektori Ilić, Gerić i nepoznati muškarac tuku nogama i rukama i od njega traže da povuče izjavu koju je dao na sudu. Od batinjanja mu je polomljeno rebro. Dva dana po izlasku iz policijske stanice, Šabotića je privela policija i od njega je zahtevano da povuče krivičnu prijavu koju je tog dana podneo. Tada mu je oduzeta sva medicinska dokumentacija  o zadobijenim povredama.

Godinu dana nakon ovog događaja, protiv odgovornih policajaca pokrenut je krivični postupak pred Opštinskim sudom u Novom Pazaru koji je, posle punih 10 godina, obustavljen u septembru 2004. godine zbog nastupanja apsolutne zastarelosti.

U ime Šabotića, advokat FHP-a će podneti žalbu na presudu Prvog opštinskog suda jer je obeštećenje dosuđeno samo na osnovu umanjenja opšte životne sposobnosti ali ne i zbog pretrpljenih fizičkih bolova, straha i povrede prava ličnosti.

FHP poziva državne organe Srbije da, u skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine UN ”Osnovna načela i smernice za ostvarivanje prava na pravni lek i reparacije žrtava teških kršenja međunarodnog prava ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava” (usvojena 16. decembra 2005. godine), obeštete žrtve kršenja ljudskih prava koje su izvršili pripadnici srpske vojske i policije.

Za dodatne informacije kontaktirajte koordinatora projekta:

Sandra Orlović

tel: + 381 11 3444 314,
email: humanrights@hlc-rdc.org

Share