Tužba zbog rasne diskriminacije na radnom mestu

Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za prava manjina (CPM), i Evropski centar za prava Roma (ERRC) podneli su Opštinskom sudu u Obrenovcu tužbu za naknadu nematerijalne štete zbog rasne diskriminacije u ime Roma Dragana Rafailovića protiv preduzeća A.D. “Dragan Marković” iz Obrenovca.

Tužbom se zahteva od A.D. “Dragan Marković” da na oglasnoj tabli preduzeća objavi javno izvinjenje i Rafailoviću novčano naknadi nematerijalnu štetu zbog povrede  njegovog dostojanstva, časti i ugleda i drugih prava ličnosti, kao i da u dnevnom listu “Politika” o svom trošku objavi presudu u celosti. Istovremeno, tužbom se zahteva od preduzeća A. D. “Dragan Marković” da se prilikom obavljanja svojih redovnih delatnosti uzdrži od svakog oblika diskriminacije prema Draganu Rafailoviću.

Dragan Rafailović je od 2000. godine zaposlen na farmi “Ratari” koja je sastavni deo preduzeća A.D. “Dragan Marković”. Od kako se zaposlio, Rafailović je imao više neprijatnosti na radnom mestu zbog svoje nacionalne pripadnosti. Prvi ozbiljniji incident se dogodio 2000. godine u radničkoj menzi za Prema Rafailovićevim rečima, jedan radnik ga je vređao na nacionalnoj osnovi samo zato što je zatražio dopunu svog redovnog obroka. U odnosu na druge radnike, rukovodioci su i u drugim situacijama nejednako tretirali Rafailovića i nisu reagovali na prijave o diskriminaciji i propuste u radu, o čemu ih je on redovno obaveštavao.

Poslednji u nizu incidenata se se desio 25. decembra 2003. godine kada je Rafailović sa svojim kolegama otišao na pauzu. Odmah nakon toga, u prostoriju u kojoj su se nalazili, ušla je zamenica upravnika farme, Milija Mladenović i počela da se raspravlja sa njima, optužujućih ih da su neradnici. Posle kraće rasprave, po Rafailovićevim rečima, Milija Mladenović je počela da ga vređa, govoreći na uvredljiv način o njegovoj nacionalnosti. Dragan Rafailović je odmah obavestio svog upravnika Gorana Dikića koji nije ništa preduzeo da bi sprečio dalje raspirivanje mržnje.

Ustavna povelja SCG, Povelja o ljudskim  i manjinskim pravima, Ustav Srbije i brojne međunarodne konvencije čiji je SCG potpisnik, izričito zabranjuju diskriminaciju na osnovu rase, nacionalnog i etničkog porekla. Država je obavezna da pruži svim  građanima jednaku i efikasnu zaštitu protiv diskriminacije, bez obzira da li je sporovode državni organi, građani i preduzeća u privatnom i/ili državnom vlasništvu.

Share