Omogućiti manjinskim zajednicama na Kosovu ravnopravnost u ostvarivanju prava na obrazovanje

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od organa privremene samouprave na Kosovu da obezbedi jednake šanse u ostvarivanju prava na obrazovanje svim građanima Kosova, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu ili versku pripadnost.

Prizrenski Rom Gani Elsani obratio se FHP-u zbog diskrimanacije njegove ćerke Elinde prilikom konkursa za upis studenata sa Kosova na turskim univerzitetima, koji je nedavno raspisala Vlada Turske. Za sprovođenje konkursa bilo je zaduženo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Vlade Kosova. Gani Elsani tvrdi da se niko od šest Roma i jednog Egipćanina nije našao na listi od 132 kandidata koji su bili pozvani na intervju za upis na studije u Turskoj, iako su uredno dostavili potrebnu dokumentaciju. Prema njegovim rečima, na intervju su pozvani Albanci i jedan broj kosovskih Bošnjaka, od kojih će trojica moći da studiraju u Turskoj. Selekciju kandidata za intervju obavilo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, a lista je objavljena u kosovskim dnevnim listovima na albanskom jeziku.

Elsani je rekao FHP-u da su se na ovakvu odluku žalili kancelariji Turske u Prizrenu, a da im je tamo odgovoreno da nisu znali da među kandidatima uopšte ima Roma. Elsani tvrdi da to nije tačno, jer u biografijama priloženim u zahtevima učesnika konkursa stoji i nacionalnost kandidata.

Elsani se žalio i da Romi teško uspevaju da školuju svoju decu na maternjem jeziku, kao i da kada završe školovanje, često ne mogu da rade u profesiji za koju su se osposobili. Tako, on mora da radi kao vatrogasac u fabrici lekova “Farkmakos” u Prizrenu, iako je završio Višu školu “Dževdet Doda” na odseku za albanski jezik i književnost.

Organi privremene samouprave Kosova dužni su da obezbede ravnopravnost svih građana u ostvarivanju svih ljudskih prava, uključujući i pravo na obrazovanje, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Na to ih obavezuje Ustavni okvir, kao i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Konvencija o odstranjivanju svih oblika rasne diskriminacije, koji su sastavni deo zakonodavstva na Kosovu. Član 4.4 (a) Ustavnog okvira garantuje zajednicama i njihovim članovima pravo na obrazovanje na svom jeziku.

Share