Procena pristupa pravdi manjina na Kosovu

t_Izvestaj_Pristup-pravdi_korica_za-web

Fond za humanitarno pravo Kosovo je od marta 2009. do februara 2010. godine sproveo istraživanje s ciljem da pribavi informacije o tome da li pravosudne institucije na Kosovu u potpunosti poštuju pravni okvir za zaštitu manjinskih prava koji se odnosi na rad sudova, uključujući stopu zaposlenosti pripadnika manjiskih zajednica u pravosudnim institucijama.

Svrha tog istraživanja je bila da se stekne utisak o pristrasnosti ili nepristrasnosti, profesionalnosti i efikasnosti kosovskih sudova , kao i da se utvrdi da li postoji raskorak kad je u pitanju primena zakonskih mera i mehanizama koji garantuju manjiska prava, a sve to u cilju podizanja svesti donosilaca odluka o ovim pitanjima.

Kat.br.: 04/05/2010

Preuzmite izveštaj ovde.

Share