Povodom Međunarodnog dana krivične pravde 17. jula 2011.

Fond za humanitarno pravo (FHP), u ime  Koalicije za Međunarodni krivični sud (KMKS), a povodom 17. jula – međunarodnog dana krivične pravde, kao i predstojećih decembarskih izbora za tužioca i šest sudija Međunarodnog krivičnog suda (MKS), poziva Vladu Republike Srbije da predloži, i prilikom izbora, podrži najkvalifikovanije kandidate za  tužioca i sudija MKS. Kao jedan od osnivača MKS, Srbija treba da se aktivno uključi u proces izbora i doprinese da on bude transparentan i pravičan.

FHP, tim povodom, prenosi preporuke KMKS koje se tiču MKS, ali i šireg konteksta borbe protiv najtežih međunarodnih zločina – genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, i poziva predstavnike nadležnih državnih institucija i civilnog društva da ih razmotre, kao i da upotrebe svoje nadležnosti i uticaj kako bi se one ispunile u praksi. Posebno vam skrećemo pažnju na sledeće:

–  da se izbor tužioca mora vršiti u postupku koji se zasniva na zaslugama, kako bi se omogućilo da budu izabrani kandidati sa najboljim kvalifikacijama, uzimajući u obzir kriterije za vrednovanje kvalifikacija za konkretnu poziciju, a koji uključuju iskustvo u međunarodnom krivičnom pravu, privrženost dobrom funkcionisanju, poštovanju i efiksanosti MKS,  organizacione i diplomatske sposobnosti, kao i sposobnost nepristrasnog i nezavisnog rada;

–   da nevladine organizacije pojačaju pritisak na države članice da obezbede potpunu i efikasnu primenu Rimskog statuta i ratifikuju Sporazum o privilegijama i imunitetima MKS, te da utiču na države nečlanice da ratifikuju Rimski statut i da ga prihvate u domaćem zakonodavstvu, kao i da nastave sa aktivnostima podizanja svesti žrtava o njihovom pravu na pravdu na nacionalnom nivou, da razmotre mogućnost pokretanja sudskih postupaka (u ime žrtava i uz njihovo aktivno učešće) na nacionalnom nivou za teške oblike zločina protiv međunarodnog prava, te da prate ove postupke u svim fazama, uključujući i istražnu fazu;

–  da države obezbede dovoljno sredstava za sud kako bi mogao efikasno da ispunjava svoj pravosudni mandat. Posebno da nastave da daju doprinose potpuno finansiranom programu pravne pomoći za optužene i žrtve, kako bi se obezbedila njihova pravična reprezentacije još u najranijim fazama postupka, da se doprinese fondu za posete porodica pritvorenicima u sedištu suda u Hagu, da se da doprinos novoosnovanom Specijalnom fondu MKS za izmeštanje svedoka, da se obezbede sredstva za Fond za žrtve, kako bi se mogla obezbediti eventualna isplata reparacija, a u isto vreme da se nastavi sa već pokrenutim aktivnostima pružanja pomoći. Da se nastavi sa davanjem novčane pomoći outreach programu MKS, koji je od ključnog značaja za funkcionisanje Suda, kako bi se njegov rad bolje razumeo i kako bi se pojačao uticaj na žrtve i pogođene zajednice i kako bi se obezbedila neophodna sredstva da se pojača prisustvo MKS na terenu.

Potpuni spisak preporuka možete preuzeti ovde: pdf / word

Share