FHP-Kosovo: kosovski mediji neadekvatno izveštavaju o odluci Vlade Kosova da rekonstruiše medicinsku ambulantu u Kamenici

Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP-Kosovo) smatra neadekvatnim način na koji su mediji izvestili javnost o odluci Vlade Kosova i gradonačelnika opštine Kamenica, Begzat Sinani, da obnove medicinsku ambulantu u Kamenici.

Izveštavanje je naročito bilo nekorektno na javnom servisu, Radio televiziji Kosova (RTK), koja je bila fokusirana na odluku Vlade Kosova za finansiranje paralelnih struktura Srbije, prikazujući u prilogu sliku natpisa objekta koja je napisana samo na srpskom jeziku, i to ćiriličnim pismom. Pri tome, RTK nije uzela u obzir činjenicu da su ambulantu u Kamenici koristili svi stanovnici iz okolne regije bez obzira na etničku pripadnost, i da je ona i tada bila finansirana iz budžeta Vlade Kosova. Mediji su izvestili da kosovska Vlada podupire paralelne strukture, ali su izostavili da naglase značaj zdravstvenih usluga koje pruža ova ambulanta za sve građane Kosova koji žive na ovom području, naročito za srpsku i romsku zajednicu. Novinari nisu zainteresovani na činjenicama; njihov osnovni cilj je senzacionalna priča. B.S.-predsednik Opštine Kamenica, FHP Intervju 3. april 2009. U vestima u 19:30h, 30. marta 2009 RTK u svom izveštaju prenosi izjava medicinske sestre zaposlene u amabulanti u Kamenici predstavljena je na takav način da može biti provokacija meĎuetničkih tenzija. Njena izjava bila je skraćena tako da je na RTK emitovana samo reč ,,Srbija’’. Novinarski zaključak je bio: „njena zemlja je Srbija“. Neću da dajem izjave za medije. Poslednji put kada sam dala izjavu kosovskoj TV bila sam pogrešno protumačena, zato ne želim da me ljudi pogrešno razumeju, jer ja sam ovde rođena, a nameravam i da nastavim da živim ovde. Nemojte se osećati uvređenim, samo me pokušajte razumeti. J.N. – Medicinska sestra u Kameničkoj Ambulanti, FHP Intervju, 3. april 2009 Ambulanta u Kamenici je bila u funkciji od juna 1999. do 10. marta 2008, kada je i izgorela. Ambulanta je pružala zdravstvene usluge uglavnom srpskoj i romskoj zajednici, ali i Albancima koji žive u opštini Kamenica. Pet lekara, 20 medicinskih sestara, dva tehničara i dva vozača – svi graĎani Kosova – radili su u ovoj ambulanti, koja se od juna 1999. godine u javnosti smatrala delom srpske paralelne strukture. Iako je ambulantno osoblje srpske nacionalnosti, primali su plate iz kosovskog budžeta od 1999. Komunalne troškove ove ambulante je plaćala Skupština opštine Kamenica. Jedino su lekovi za ovu ambulantu dopremani od strane Ministarstva za zdravlje Republike Srbije. Ova ambulanta je od životnog značaja za sve graĎane ovog područja. Ja, moja žena i svi Srbi koji žive u opštini Kamenica i Novobrdo koristili smo zdravstvene usluge koje nam je pružala almbulanta u Kamenici. Bilo mi je teško kada sam čuo da je spaljena. Za nas je ova klinika od posebne važnosti. Č. A. – kosovski Srbin iz Kamenice, FHP intervju -3 april 2009 Naša medicinska ambulanta pruža zdravstvene usluge svim građanima naše opštine. Svakodnevni korisnici usluga su Srbi i Romi, ali smo imali i albanskih pacijenata koji su dolazili da traže pomoć od nas. Imali između 50 do 70 pacijenata dnevno, a radili smo svakodnevno od 7:00 do 19:00, pa sad zamislite koliko smo primali pacijenata u toku jedne nedelje. Trenutno privremeno radimo u Parohijskom domu Pravoslavne Crkve, i nadamo se da će se naći neko drugo rešenje dok ambulanta ne bude obnovljena. Z. (T). M. – Direktor Medicinske Kameničke ambulante, FHP intervju 3. april 2009.
FHP-Kosovo poziva kosovske medije da budu profesionalni, precizni i neutralni prilikom informisanja javnosti. Kosovski mediji moraju biti mnogo otvoreniji prema manjinskim zajednicama i da emituju programe na jezicima manjina, čime se promoviše multietničnost Kosova i pomaže proces integracije manjina i njihovo prihvatanje od većinske albanske zajednice.

Za više informacija: Ardita Metaj-Dika, Koordinator projekta Zaštita prava manjina ardita@hlc-kosovo.org

NVO koje podržavaju ovo saopštenje: Kosovo Democratic Institute -KDI Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims- KRCT Advocacy Training Resource Center -ATRC Civil Rights Programme-CRP Initiative for Progress-INPO Syri i Vizionit Youth Initiative for Human Rights-YIHR Center for Civil Society Development- CCSD Omladina Jazas Integra Norwegian Church Aid -NCA Center for Social Studies- CSS NGO Communication for Social Development Norma Sami Kurteshi

Share