Publikovanje i distribucija knjiga transkripata sa suđenja Slobodanu Mioševiću na BHS jezicima

Fond za humanitarno pravo (FHP) je započeo sa publikovanjem i distribucijom knjiga transkripata sa suđenja Slobodanu Miloševiću na BHS jezicima, što je treća faza projekta ”Transfer haške dokumentacije i izgradnja arhiva transkripta na BHS jezicima, suđenje Slobodanu Miloševiću”. Prva faza obuhvata transfer haške dokumentacije (snimanje sudskih sesija u DVD formatu i kopiranje dokaznih predmeta i prateće dokumentacije), a druga faza transkribovanje i redaktura transkripata na BHS jezicima.

Do sada je objavljeno 11 knjiga transkripata koji se odnose na izvođenje dokaza Tužilaštva po optužnici za Kosovo. Nakon distribucije prvih 11 knjiga koja je u toku, FHP će da objavi i distribuira narednih 15 knjiga transkripata, u kojima je izvođenje dokaza Odbrane, zaključno sa transkriptom sudske sesije održane 14. marta 2006. godine, kada je zvanično prekinut postupak zbog smrti optuženog Miloševića. Odluka da se prvo publikuju i distribuiraju knjige transkripata koje se odnose na izvođenje dokaza Tužilaštva po optužnici za Kosovo i transkripti onih sesija kada je svoje dokaze prezentirao Slobodan Milošević, doneta je zato što se odbrana Miloševića uglavnom ticala optužbi vezanih za događaje na Kosovu. Nakon ovih 26 knjiga transkripata koje čine jednu tematsku celinu i odnose se na Kosovo, FHP će da publikuje i distrubuira knjige transkripata po optužnici za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kada je Tužilaštvo izvodilo svoje dokaze.

Što se tiče ovih 26 knjiga transkripata, FHP će po 10 kompleta da pokloni Veću i Tužilaštvu za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kao i biblioteci Narodne skupštine Republike Srbije; po dva kompleta Službi za otkrivanje ratnih zločina Republike Srbije, sudovima i tužilaštvima u Srbiji i na Kosovu, Narodnoj biblioteci Republike Srbije, Univerzitetskoj biblioteci ”Svetozar Marković”, vladinim institucijama Srbije i Kosova i bibliotekama. Po jedan komplet od 26 knjiga biće distribuiran i parlamentarnim političkim strankama u Srbiji i ostalim zainteresovanim strankama.

Kolekcija transkripata sa suđenja Slobodanu Miloševiću omogućiće svim zainteresovanima da se upoznaju sa optužbama protiv Slobodana Miloševića kao i sa dokazima koje su Pretresnom veću prezentirali Tužilaštvo MKTJ i sam Milošević.

 

Share