Republika Srbija krši međunarodne konvencije: Povodom oslobađajuće presude Vladici Pahomiju

Povodom oslobađajuće presude Opštinskog suda u Nišu, Vladici vranjskom Pahomiju, Fond za humanitarno pravo ukazuje da su u dosadašnjem toku postupka prekršene neke međunarodne konvencije, čiji je potpisnik Srbija i Crna Gora.

Državni organi nisu učinili ništa da spreče objavljivanje izjave branilaca okrivljenog Vladike da se u ovom slučaju radi o delovanju albanskih i makedonskih tajnih službi, čime je izvršena diskriminacija oštećenih, a prekršen Član 2 Konvencije o pravima deteta, usvojenoj od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija (UN) rezolucijom 44/25, 20. novembra 1989. Prema istom dokumentu, država je dužna i da decu zaštiti od nasilja osoba koje se o njima staraju (Član 19), kao i da spreči degradirajući tretman dece (Član 37a) — podsećamo da su oštećeni tokom ovog sudskog procesa saslušavani čak četiri puta!

Republika Srbija je kroz dosadašnje delovanje Opštinskog suda u Nišu direktno prekršila i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima deteta, o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji (usvojen od strane UN rezolucijom A/RES/54/263, 25. maja 2000.), i to:

  • Član 8.1a, kojim se zahteva priznavanje ugroženosti dece žrtava i prilagođavanje krivičnih pravosudnih postupaka da bi se priznale njihove potrebe, pre svega posebne potrebe kao svedoka;
  • Član 8.1b, prema kome se deca moraju obavestiti o vremenskom trajanju postupka i razmatranju njihovih slučajeva;
  • Član 8.1g, kojim se zahteva izbegavanje nepotrebnog odlaganja slučajeva; i
  • Član 8.3, koji propisuje da se prilikom vođenja krivičnog postupka uvek u vidu moraju imati pre svega interesi deteta.

S obzirom da su ove međunarodne norme obavezujuće, a da je veza između Vladike vranjskog Pahomija i delegacije Republike Srbije za pregovore o budućem statusu Kosova nesumnjiva, FHP postavlja pitanje da li je kršenje svih ovih obavezujućih odredbi slučajno, posledica neznanja, ili potreba da se pokaže da su u Srbiji sveštenici optuženi za seksualno zlostavljanje iznad i izvan zakona?

Share