Zakasnela smena Miloša Perovića nedovoljna

Zakasnela smena Miloša Perovića nedovoljna

Logo_FHP U petak, 6. juna 2014. godine, sa mesta načelnika Jedinice za zaštitu učesnika u krivičnom postupku Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) smenjen je Miloš Perović, koji je tu funkciju obavljao od 2008. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da je njegova smena, iako zakasnela, značajna za reformu sistema zaštite svedoka u predmetima ratnih zločina, ali da nju moraju pratiti ozbiljne reforme Jedinice i sistema zaštite.

Share

Suspendovan pripadnik Žandarmerije optužen za ratne zločine

Suspendovan pripadnik Žandarmerije optužen za ratne zločine

Logo FHPKomandant Žandarmerije Milenko Božović suspendovao je Vladana Krstovića, aktivnog pripadnika Žandarmerije, protiv koga je Tužilaštvo za ratne zločine (TRZ) podiglo optužnicu u predmetu Ljubenić, nakon zahteva Fonda za humanitarno pravo (FHP). FHP napominje da Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane odbijaju da povuku iz aktivne službe oficira i podoficira Vojske Srbije (VS), Pavla Gavrilovića i Rajka Kozlinu, kojima se sudi za zločin nad civilima u selu Trnje u martu 1999. godine.


Share

Optuženi za ratne zločine u policijskoj uniformi

Optuženi za ratne zločine u policijskoj uniformi

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od komandanta Žandarmerije Milenka Božovića i direktora policije Milorada Veljovića da iskoriste zakonske mogućnosti i do okončanja postupka sa dužnosti udalje starešinu Žandarmerije Vladana Krstovića, optuženog za ratni zločin nad kosovskim Albancima, počinjen u Ljubeniću 1. aprila 1999. godine.


Share

Udaljiti oficire optužene za zločine nad civilima u Trnju iz Vojske Srbije

Udaljiti oficire optužene za zločine nad civilima u Trnju iz Vojske Srbije

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića da Pavla Gavrilovića i Rajka Kozlinu, optužene za zločin nad kosovskim Albancima u Trnju 25. marta 1999. godine, udalji iz Vojske Srbije do okončanja postupka.


Share

Tomislav Stojković nije dostojan da bude sudija Ustavnog suda Republike Srbije

Fond za humanitarno pravo je 11. februara 2011. godine pokrenuo inicijativu za razrešenje sudije Ustavnog suda Republike Srbije Tomislava Stojkovića zbog sumnje da je umešan u otmicu advokata Teki Bokshija, Albanca sa Kosova. U inicijativi, podnetoj tadašnjem predsedniku Republike Srbije Borisu Tadiću, tadašnjoj predsednici Narodne Skupštine Slavici Đukić-Dejanović, tadašnjoj ministarki pravde Snežani Malović, ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću i Opštoj sednici Vrhovnog kasacionog suda Srbije, FHP je zatražio razrešenje sudije Stojkovića i utvrđivanje njegove krivične odgovornosti.


Share

Pravda i reforma institucija

Vizija

Imajući pred sobom vlast koja je nevoljna da se suoči sa prošlošću, FHP pokušava da tu vlast uključi u proces, predočavajući činjenice, i podstičući je na taj način da preduzme korake koji bi obezbedili da žrtve ostvare svoje pravo na pravdu i odštetu. FHP se zalaže za stvaranje odgovornih institucija koje će biti sposobne za borbu protiv nekažnjivosti putem utvrđivanja krivične odgovornosti za zločine, počinjene u prošlosti.

Aktivnosti

Programska jedinica Pravda i institucionalna reforma bavi se pružanjem podrške domaćim suđenjima za ratne zločine, zastupanjem ideje i potrebe za stvaranje procedure za primenu procesa provere [vetting], kao i prava žrtava na pravičnu odštetu. Obilje informacija kojima raspolaže, FHP koristi da podrži aktuelna nacionalna suđenja za ratne zločine i kao ohrabrenje za podizanje novih optužnica. U sudskim procesima za ratne zločine vođenim pred sudovima u Srbiji, FHP zastupa žrtve i obezbeđuje podršku za svedoke/žrtve; veliki broj svedoka koji nisu želeli da svedoče pred sudovima u Srbiji, ipak su to uradili zahvaljujući poverenju u FHP. Iniciranje procesa provere ima za cilj uklanjanje pojedinaca sa visokih položaja u institucijama, koji su bili umešani u donošenje odluka, planiranje ili izvršenje ratnih zločina, a inicijative za novčanom odštetom imaju za cilj da ohrabre žrtve da zahtevaju da država ispuni svoju obavezu da kazni počinioce i žrtvama pruži novčanu odštetu. U saradnji sa partnerima iz BiH i Hrvatske, FHP prati nacionalna suđenja za ratne zločine u regionu radi kontrole standarda, poređenja iskustava i prikupljanja novih informacija i dokumenata o ratnim zločinima.

Dostignuća

9 suđenja za ratne zločine u Srbiji u kojima je FHP zastupao preko 2,000 žrtava ratnih zločina
9 suđenja za ratne zločine u Srbiji u kojima je FHP obezbedio učešće 39 žrtava/svedoka
6 žrtava Škorpiona identifikovane od strane FHP
9 suđenja za ratne zločine u Srbiji u kojima je FHP doveo 125 žrtava i članova porodica žrtava da prisustvuju izvođenju počinilaca ratnih zločina pred lice pravde
60 izjava svedoka koje je prikupio FHP dato je Tužilaštvu za ratne zločine Srbije i Tužilaštvu suda BiH u fazi istrage
450 transkripata audio zapisa suđenja pred MKTJ, proizvedenih u FHP na B/H/S jezicima, dostupno je nacionalnim sudovima za ratne zločine
2 funkcionera MUP Srbije udaljena su iz službe kao rezultat inicijative FHP
115 tužbi za odštetu u ime 715 nasilno mobilisanih izbeglih lica koje je FHP zastupao na sudu
33 regionalna suđenja koja je pratio FHP
94 žrtve torture zastupane na sudu

Budućnost

Uporedo sa razvojem svojih kapaciteta, FHP stiče veću mogućnost da utiče na institucije u Srbiji i podstiče ih da grade vladavinu prava preko pravde za žrtve i utvrđivanja krivične odgovornosti za počinioce ratnih zločina.

Podrška suđenjima za ratne zločine: FHP želi da ima veće stručne kapacitete da može za potrebe nacionalnih tužilaštava i sudova da obezbedi informacije i dokaze u većem obimu nego sada, kao i mogućnost da te informacije, u slučaju da tužilaštva ne reaguju, prezentira široj javnosti. U slučaju Srbije, ako Tužilaštvo za ratne zločine ne pokrene istragu o događaju na osnovu obezbeđenih dokaza, FHP bi inicirao krivični postupak. FHP takođe želi da u većoj meri zastupa žrtve/svedoke na suđenjima za ratne zločine u Srbiji, i da za njih obezbedi uživanje prava na pravdu i istinu. Praćenje suđenja, koje FHP obavlja u saradnji sa svojim regionalnim partnerima, može značajno da utiče na povećanje broja suđenja za ratne zločine u regionu, jačanje sudske nezavisnosti u odnosu na izvršnu vlast i saradnje među nacionalnim tužilaštvima i policijskim istražiteljima.

Stvaranje riznice transkripata sa suđenja pred MKTJ i nacionalnim sudovima: Kao razultat neprekidne istrage i sakupljanja materijala, FHP će služiti kao arhiv primarnih dokumenata, uključujući i najobimniju moguću kolekciju transkripata suđenja pred MKTJ na B/H/S jezicima. Osim toga, u arhivu će biti čuvane izjave svedoka, čiji su izvor FHP, MKTJ ili neka druga relevantna institucija, zatim transkripti i dokazni materijal korišćen u suđenjima pred MKTJ, fizički dokazi i drugi relevantan materijal u vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji. Na isti način, FHP želi da bude čuvar transkripata suđenja za ratne zločine održanih pred sudovima u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji. Pored sopstvene dokumentacije, sudske dokumentacije i onih materijala koji su u posedu međunarodnih agencija i institucija, FHP će nastojati da sačuva i organizuje slobodan pristup i onim materijalima koji su u posedu drugih nevladinih organizacija za ljudska prava, pre svega u cilju sprečavanja njihovog uništenja. Sva dokumentacija će biti organizovana, katalogizirana, preneta u digitalni format i čuvana u skladu sa međunarodnim standardima arhiviranja i zaštite. FHP je objavio 45 tomova transkripta audio zapisa suđenja Slobodanu Miloševiću.

Proces provere [vetting]: FHP želi da svoju proširenu bazu podataka koristi za skretanje pažnje vlasti i javnosti na pojedince za koje ima ozbiljnih indicija da su učestvovali u kršenju ljudskih prava a zauzimaju ili su nominovani za državne funkcije. To se može ostvariti na dva načina: FHP može da zahteva javno objavljivanje informacija o svakom pojedincu nominovanom za državnu funkciju i da to ime unakrsno proveri u svojoj bazi podataka. Ako se ime poklapa sa imenom nekog od navodnih počinilaca u bazi podataka, istraživači FHP će onda nastojati da utvrde da li je osoba koja je imenovana za državnu funkiciju ista osoba koja se javlja u bazi podataka. Ova informacija se može staviti na raspolaganje vlastima i javnosti – u cilju sprečavanja počinioca da nastavi svoju karijeru, kao i da u javnosti stvori pritisak za njegovo udaljavanje iz institucija i eventualno procesuiranje. FHP će takođe na osnovu svoje baze podataka jednom godišnje formirati spisak navodnih počinilaca ratnih zločina, i proslediti ga vlastima, zahtevajući informaciju o tome da li je neko od lica sa spiska ujedno i na spisku zaposlenih u Ministarstu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova ili u nekim drugim institucijama.Ukoliko je zahtev odbijen, FHP može putem javnog istupanja da zatraži odgovor i da javnosti stavi na uvid spisak registrovanih počinilaca sa navodima svedoka o njihovoj umešanosti u ratne zločine.

Inicijative za reparacije: FHP obezbeđuje zastupanje žrtava kršenja ljudskih prava u prošlosti i ratnih zločina, u čije ime podnosi tužbe za naknadu štete. FHP želi da poveća obim ove aktivnosti, oslanjajući se na svoje advokate koji imaju iskustvo u zastupanju žrtava kršenja ljudskih prava.

Share