Na osnovu sporazuma sa Sekretarijatom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), FHP je u februaru 2005. godine započeo sa kopiranjem javne arhive ovog suda, kako bi se stvorili uslovi da istraživači, novinari, žrtve, porodice žrtava i zainteresovani pojedinci sa prostora bivše Jugoslavije imaju pristup ovoj dragocenoj građi. Arhiv MKSJ dragocen je izvor podataka koji može da pomogne u pokretanju krivičnih postupaka protiv počinilaca ratnih zločina, otvaranju društvenog dijaloga o prošlosti i obrazovanju mladih o prošlosti.

Arhiv FHP-a poseduje audio-video snimke tekućih suđenja pred MKSJ, kao i suđenja koja su završena, na BHS jezicima. Takođe, u Arhivu FHP-a čuvaju se i snimci iskaza svedoka u tri sudska predmeta [S.Milošević, F.Limaj i dr.,V Đorđević, M.Milutinović/Šainović i dr. i Haradinaj i dr.] na albanskom jeziku.

Pored audio-video snimaka suđenja, Arhiv FHP-a sadrži i dokumentaciju koja je u formi dokaza izvedena na suđenjima pred MKSJ a koja se nalazi u sudskoj bazi podataka – JDB [na primer izjave svedoka, ekspertski izveštaji, naređenja, borbeni izveštaji, itd].

Od 2005. godine do decembra 2022. TTHA je uspeo da kopira ukupno 9742 dana suđenja u DVD formatu i 115.746 dokumenata iz sudske baze podataka.

FHP-THA-IT-95-14/1     FOND Video arhiva suđenja Zlatko Aleksovski

FHP-THA-IT-03-72        FOND Video arhiva suđenja Milan Babić

FHP-THA-IT-02-68        FOND Video arhiva suđenja Vidoje Blagojević  Dragan Jokić

FHP-THA-IT-94-14        FOND Video arhiva suđenja Tihomir Blaškić

FHP-THA-IT-04-82        FOND Video arhiva suđenja  Ljube Boškoski Johan Tarčulovski

FHP-THA-IT-95-17        FOND Video arhiva suđenja  Miroslav Bralo

FHP-THA-IT-99-36        FOND Video arhiva suđenja  Radoslav Brđanin

FHP-THA- IT-95-10/1   FOND Video arhiva suđenja  Ranko Češić

FHP-THA- IT-04-83       FOND Video arhiva suđenja  Rasim Delić

FHP-THA-IT-02-61       FOND Video arhiva suđenja  Miroslav Deronjić

FHP-THA-IT-95-131a   FOND Video arhiva suđenja  Slavko Dokmanović

FHP-THA- IT-05-87/1   FOND Video arhiva suđenja  Vlastimir Đorđević

FHP-THA- IT-96-22       FOND Video arhiva suđenja  Dražen Erdemović

FHP-THA-IT-95-17/1    FOND Video arhiva suđenja  Anto Furundžija

FHP-THA-IT-98-29        FOND Video arhiva suđenja  Stanislav Galić

FHP-THA-IT-06-90        FOND Video arhiva suđenja  Ante Gotovina i dr (Ivan Čermak, Mladen Markač)

FHP-THA -IT-04-75       FOND Video arhiva suđenja  Goran Hadžić

FHP-THA -IT-01-48       FOND Video arhiva suđenja  Enver Hadžihasanović i Amir Kubura

FHP-THA -IT-01-48       FOND Video arhiva suđenja  Sefer Halilović

FHP-THA -IT-04-84       FOND Video arhiva suđenja Ramush Haradinaj i dr (Idriz Balaj, Lahi Brahimaj)

FHP-THA- IT-95-10        FOND Video arhiva suđenja Goran Jelisić

FHP-THA -IT-01-42       FOND Video arhiva suđenja Miodrag Jokić

FHP-THA- IT-95-14       FOND Video arhiva suđenja Dario Kordić Mario Čerkez

FHP-THA -IT-97-24       FOND Video arhiva suđenja Milan Kovačević

FHP-THA -IT-00-39       FOND Video arhiva suđenja Momčilo Krajišnik

FHP-THA -IT-97-25       FOND Video arhiva suđenja Milorad Krnojelac

FHP-THA -IT-98-33       FOND Video arhiva suđenja Radislav Krstić

FHP-THA -IT-96-23       FOND Video arhiva suđenja Dragoljub Kunarac i dr (Radomir Kovač, Zoran Vuković)

FHP-THA -IT-95-16       FOND Video arhiva suđenja  Zoran Kupreškić i dr (Drago Josipović, Vladimir Šantić, Mirjan Kupreškić, Vlatko Kupreškić, Dragan Papić)

FHP-THA -IT-98-30/1    FOND Video arhiva suđenja Miroslav Kvočka i dr (Dragoljub Prcać, Milojica Kos, Mlađo Radić, Zoran Žigić)

FHP-THA -IT-03-66        FOND Video arhiva suđenja Fatmir Limaj i dr (Isak Musliu, Haradin Bala)

FHP-THA -IT-98-32/1    FOND Video arhiva suđenja Milan Lukić i Sredoje Lukić

FHP-THA -IT-95-11        FOND Video arhiva suđenja Milan Martić

FHP-THA -IT-98-29/1    FOND Video arhiva suđenja Dragomir Milošević

FHP-THA -IT-02-54        FOND Video arhiva suđenja Slobodan Milošević

FHP-THA -IT-05-87        FOND Video arhiva suđenja Milan Milutinović i dr (Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić, Nebojša Pavković, Vladimir Lazarević, Sreten Lukić)

FHP-THA -IT-09-92       FOND Video arhiva suđenja Ratko Mladić

FHP-THA -IT-02-59        FOND Video arhiva suđenja Darko Mrđa

FHP-THA -IT-95-13/1   FOND Video arhiva suđenja Mile Mrkšić i dr (Miroslav Radić, Veselin Šljivančanin)

FHP-THA -IT-96-21      FOND Video arhiva suđenja Zdravko Mucić i dr (Hazim Delić, Esad Landžo, Zejnil Delalić)

FHP-THA -IT-98-34     FOND Video arhiva suđenja Mladen Naletilić  Vinko Martinović

FHP-THA – IT-94-2         FOND Video arhiva suđenja Dragan Nikolić

FHP-THA -IT-02-60/1     FOND Video arhiva suđenja Momir Nikolić

FHP-THA -IT-02-60/2     FOND Video arhiva suđenja Dragan Obrenović

FHP-THA -IT-03-68     FOND Video arhiva suđenja Naser Orić

FHP-THA -IT-04-81        FOND Video arhiva suđenja Momčilo Perišić

FHP-THA -IT-00-39       FOND Video arhiva suđenja Biljana Plavšić

FHP-THA – IT-05-88       FOND Video arhiva suđenja Vujadin Popović i dr (Ljubiša Beara, Drago Nikolić, Ljubomir Borovčanin, Radivoje Miletić, Milan Gvero, Vinko Pandurević)

FHP-THA -IT-95-12        FOND Video arhiva suđenja Ivica Rajić

FHP-THA -IT-95-8          FOND Video arhiva suđenja Duško Sikirica i dr (Damir Došen, Dragan Kolundžija)

FHP-THA -IT-95-9          FOND Video arhiva suđenja Blagoje Simić i dr (Miroslav Tadić, Simo Zarić)

FHP-THA -IT-95-9/2      FOND Video arhiva suđenja Milan Simić

FHP-THA -IT-97-24        FOND Video arhiva suđenja Milomir Stakić

FHP-THA -IT-01-42        FOND Video arhiva suđenja Pavle Strugar

FHP-THA -IT-03-67        FOND Video arhiva suđenja Vojislav Šešelj

FHP-THA -IT-94-1          FOND Video arhiva suđenja Duško Tadić

FHP-THA-IT-99-36/1      FOND Video arhiva suđenja Momir Talić

FHP-THA – IT-95-9/1     FOND Video arhiva suđenja Stevan Todorović

FHP-THA – IT-98-32       FOND Video arhiva suđenja Mitar Vasiljević

FHP-THA -IT-96-23/2    FOND Video arhiva suđenja Dragan Zelenović

FHP-THA -IT-03-69    FOND Video arhiva suđenja Jovica Stanišić i Franko Simatović

FHP-THA-IT-08-91 FOND Video arhiva suđenja Mićo Stanišić i Stojan Župljanin

FHP-THA-IT-04-74 FOND Video arhiva suđenja  Prlić i dr. (Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić)

FHP-THA-IT-02-65/1 FOND video arhiva suđenja Predrag Banović

FHP-THA-IT-05-88/2 FOND Video arhiva suđenja Zdravko Tolimir

FHP-THA-IT-95-5/18 FOND Video arhiva suđenja Radovan Karadžić

FHP-THA- MICT-15-96-A FOND Video arhiva suđenja Jovica Stanišić i Franko Simatović (ponovljeno suđenje)

Share