Identifikovane 162 žrtve nađene u jezeru Perućac u Srbiji

Istitut za nestale osobe Bosne i Hercegovine objavio je 9.2.2012. godine da je na osnovu DNK analize utvrđen preliminarni identitet 162 osobe čiji su posmrtni ostaci nađeni u jezeru Perućac, kao i da je broj pronađenih žrtava veći od 200.

Sanacija jezera Perućac počela je u junu 2010. godine, kada je veštačko jezero privremeno isušeno za potrebe istrage, a ekshumacija je počela mesec dana kasnije. Preko 100 volontera je, zajedno sa forenzičarima, provelo dva meseca u potrazi za ostacima ljudi koji su stradali u periodu između 1992. i 1995. godine za vreme rata u Bosni i Hercegovini.

U izveštaju Instituta se navodi da se među pronađenim žrtvama nalazi 40 osoba ženskog pola, desetoro dece i 36 osoba starijih od 60 godina. Najmlađa žrtva bio je Haris Podžić, star tri i po godine, a najstarije su bile Aiša Imamagić i Hašida Ohranović, obe rođene 1908. godine. Od 162 do sada identifikovane žrtve, 160 su bošnjačke a 2 su srpske nacionalnosti. Među stradalima nalaze se Rasim Ćosić i Jusuf Rastoder, koji su oteti na železničkoj stanici u mestu Štrpci 27.02.1993. godine, kao i posmrtni ostaci Medredina Hodžića iz Sjeverina, jednog od 16 Muslimana, državljana Srbije, otetih u mestu Rudo, 22.10.1992. godine. U ovoj masovnoj grobnici pronađene su 24 osobe koje su nestale na području Srebrenice i Žepe tokom 1994. i 1995. godine, a ostale žrtve su sa područja opština Višegrad, Rudo, Foča, Goražde, Rogatica, Priboj, Prijepolje (Republika Srbija), Kovinj (Vojvodina) i Priština (Kosovo), i nestale su tokom 1992. i 1993. godine.

Spisak preliminarno identifikovanih žrtava:

1. Ahmetagić (Latif) Salko, 1947.
2. Ahmetspahić (Halim) Hasiba, rođena Deljo, 1935.
3. Ahmetspahić (Hamdo) Almas, 1972.
4. Ahmetspahić (Hamed) Jasmina, 1968.
5. Ahmetspahić (Hasan) Hamed, 1928.
6. Alić (Đulan) Dahmo, 1958.
7. Alić (Đulan) Mujo, 1970.
8. Alić (Mujo) Fadil, 1965.
9. Ališah (Hilmo) Bejta, rođena Nikšić, 1931.
10. Aljić (Mehmed) Smail, 1967.
11. Aljušević (Nusret) Mersiha, 1978.
12. Atić (Osman) Mirsad, 1967.
13. Avdagić (Meho) Sabit, 1965.
14. Avdić (Halid) Samid, 1964.
15. Avdić (Idriz) Hajrudin, 1961.
16. Avdić (Osman) Nazija, rođena Sjutrović, 1939.
17. Avdić (Ševko) Ahmedin, 1959.
18. Bajraktarević (Muhidin) Muharem, 1968.
19. Bašić (Hasan, zvani Bećo) Himzo, 1933.
20. Bećirović (Ćamil) Aiša, rođena Ohranović, 1922.
21. Begić (Alija) Sejdalija, 1961.
22. Bešić (Osman) Faruk, 1941.
23. Beširević (Hadžo) Rasim, 1936.
24. Beširević (Idriz) Šaban, 1947.
25. Beširević (Redžo) Hanifa, rođena Junuzović, 1949.
26. Brgulja (Medo) Sarija, 1964.
27. Bulatović (Ibrahim) Ismet, 1959.
28. Bumbulović (Salih) Šukrija, 1964.
29. Cocalić (Ćamil) Ramiz, 1969.
30. Cocalić (Himzo) Avdija ili Cocalić (Himzo) Hamed, 1970. ili 1965.
31. Cocalić (Huso) Husein, 1967.
32. Čagara (Šerif) Salko, 1952.
33. Ćorić (Muso) Rasim, 1952.
34. Ćosić (Mustafa) Safet, 1956.
35. Dedić (Bajro) Muša, rođena Mutapčić, 1922.
36. Demir (Derviš) Nefa, rođena Rašidagić, 1924.
37. Demir (Meho) Himzo, 1938.
38. Demir (Osman) Azem, 1956.
39. Dervišević (Mušan) Dika, rođena Hajdarević, 1929.
40. Dizdarević (Bekto) Šahin, 1925.
41. Dizdarević (Meho) Ibrahim, 1931.
42. Dudević (Hasan) Šaban, 1935.
43. Durić (Mujo) Munib, 1956.
44. Duro (Salko) Aziz, 1938.
45. Fazlić (Šerfo) Abid, 1923.
46. Hajdarević (Habib) Salko, 1954.
47. Hajdarević (Husein, zv. Huso) Hanifa, 1926.
48. Hajdarević (Imšir) Habib, 1922.
49. Hajdarpašić (Ibrišim) Hatidža, rođena Kasapović, 1940.
50. Hasečić (Mušan) Hana, rođena Ćato, 1937.
51. Hasečić (Remzo) Alma, 1982.
52. Hasečić (Remzo) Nermin, 1977.
53. Hasković (Huzeir) Rizo, 1968.
54. Hodžić (Kadrija) Edin, 1972.
55. Hodžić (Rasim) Medredin, 1962.
56. Hodžić (Zejnil) Alija, 1934.
57. Hota (Fehim) Huso, 1931.
58. Hota (Huso) Mirsad, 1958.
59. Hrustić (Meho) Bešir, 1930.
60. Husović (Rasim) Izet, 1940.
61. Ibišević (Ahmet) Fatima, rođena Čukojević, 1950.
62. Imamagić (Avdo) Aiša, 1906.
63. Imamagić (Uzeir) Ahmed, 1964.
64. Imamagić (Uzeir) Muharem, 1956.
65. Isaković (Mustafa) Sinan, 1967.
66. Jamak (Rašid) Huso, 1934.
67. Jamak (Šaćir) Zejfa, rođena Ustamujić, 1938.
68. Jašarević (Asim) Muhamed, 1976.
69. Jašarević (Ćamil) Zarfa, rođena Nalo, 1931.
70. Jašarević (Rešo) Rešid, 1918.
71. Kadrić (Hadžo) Sinan, 1961.
72. Kadrić (Ramo) Mustafa, 1939.
73. Kadrić (Ramo) Šahman, 1943.
74. Kahriman (Ramo) Jakuf, 1922.
75. Karaman (Murat) Ahmet, 1927.
76. Karaman (Mustafa) Safet, 1949.
77. Kešmer (Ibro) Sulejmana, 1919.
78. Kešmer (Osman) Nusret, 1951.
79. Klačar (Zulfo) Fatima, rođena Fehrić, 1941.
80. Kos (Medo) Rešo, 1931.
81. Kos (Ramo) Nail, 1907.
82. Kurspahić (Hasib) Rasema, 1922.
83. Kurspahić (Osman) Hidajet, 1957.
84. Kustura (Hasib) Aziz, 1935.
85. Kustura (Ibro) Hasiba, 1934.
86. Kustura (Ibro) Ševala, rođena Kasapović, 1937.
87. Lipa (Asim) Hamlet, 1959.
88. Malagić (Bajro) Nedžad, 1974.
89. Mameledžija (Avdo) Sabit, 1936.
90. Međuseljac (Džemail) Ibro, 1941.
91. Međuseljac (Rasim) Masa, 1930.
92. Memišević (Halil) Kasim, 1923.
93. Memišević (Huso) Derviša, 1921.
94. Memišević (Jusuf) Habib, 1943.
95. Meštrovac (Smajo) Ermin, 1973.
96. Mirvić (Nezir) Mirsad, 1965.
97. Mrdić (Avdo) Osman, 1965.
98. Muharemović (Nurko) Nusret, 1956.
99. Muhić (Rasim) Adil, 1950.
100. Mulahasić (Salkan) Medo, 1930.
101. Muminović (Hakija) Vahdet, 1977.
102. Muminović (Rasim) Redžo, 1959.
103. Mušanović (Mehmed) Ajka, rođena Ramić, 1933.
104. Ohranović (Avdo) Hašida, 1906.
105. Omerović (Meho) Rasim, 1949.
106. Omerović (Ohran) Rabija, rođena Arnautović, 1912.
107. Osmanagić (Arif) Šukrija, 1955.
108. Parić (Rizo) Alem, 1979.
109. Pjevo (Muharem) Kadrija, 1962.
110. Pjevo (Nezir) Sead, 1973.
111. Podžić (Jakuf) Haris, 1988.
112. Radović (Jovan) Tioslav, 1951.
113. Ramić (Edhem) Alaga, 1969.
114. Rastoder (Hakija) Jusuf, 1939.
115. Ribac (Hasan) Mustafa, 1966.
116. Ribac (Ibrahim) Nedžad, 1963.
117. Ribac (Ibro) Ibrahim, 1934.
118. Ribac (Smajo) Ramiza, 1939.
119. Ridžal (Šaćir) Ramiz, 1951.
120. Salić (Sadik) Aiša, 1921.
121. Sejdić (Ibro) Fahrija, zvana Fahra, 1950.
122. Selimović (Hasib) Rizo, 1965.
123. Selimović (Omer) Ibrahim, 1969.
124. Selimović (Osman) Ramiz, 1969.
125. Smajić (Musan) Muhidin, 1970.
126. Smajić (Osman) Eniz, 1947.
127. Smajić (Sabrija) Kemal, 1977.
128. Smajlović (Habib) Ohran, 1961.
129. Smajlović (Idriz) Elvir ili Smajlović (Idriz) Nermin, 1971. ili 1974.
130. Smajlović (Nesib) Nesiba, rođena Gluščević, 1954.
131. Softić (Mehmed) Meho, 1924.
132. Subašić (Omer) Zijad, 1961.
133. Subašić (Safet) Asim, 1954.
134. Sućeska (Abdulah) Suad, 1967.
135. Šabanović (Agan) Mehmed, 1934.
136. Šabanović (Nurija) Mustafa, 1929.
137. Šehić (Mujo) Rasim, 1947.
138. Šehić (Rasim) Enver, 1972.
139. Šišić (Ibro) Ibrahim, 1936.
140. Šutrović (Mujo) Muamer, 1984.
141. Šutrović (Osman) Mujo, 1921.
142. Tabaković (Medo) Rabija, 1974.
143. Todorović (Rade) Budimir, 1955.
144. Toskić (Ahmet) Zumra, rođena Hadžić, 1938.
145. Tufekčić (Hasan) Ramiz, 1950.
146. Tufekčić (Osman) Haša, rođena Kuka, 1917.
147. Turudić (Meho) Vasvija, rođena Tabaković, 1940.
148. Tvrtković (Nazif) Ramiza, 1923.
149. Tvrtković (Sulejman) Selim, 1975.
150. Ustamujić (Abdulah) Salem, 1954.
151. Ustamujić (Rasim) Muamera, 1974.
152. Veljan (Delija) Ismet, 1952.
153. Vila (Mustafa) Nermin, 1963.
154. Vilić (Osman) Husein, 1954.
155. Zejnilhodžić (Mujo) Rasema, 1928.
156. Zuban (Himzo) Esad, 1956.
157. Zukić (Džemail) Faruk, 1974.
158. Zukić (Medo) Sehija, 1961.
159. Zukić (Mehmed) Džemail, 1948.
160. Zukić (Sulejman) Fahrudin, 1976.
161. Zuko (Emin) Rašid, 1920.
162. Zulčić (Eniz) Sabahudin, 1969.

Share