Koalicija za pristup pravdi zahteva poštovanje dostignutih prava i sloboda

Ograničavanje dostignutog nivoa ljudskih prava i sloboda novim zakonima je očigledno i postaje nepodnošljivo kad je u pitanju pravo na pristup pravdi.

Država, a naročito Narodna skupština Republike Srbije, donošenjem Zakona o parničnom postupku, Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika, ograničava pristup pravdi pojedincima, organizacijama, nezavisnim telima, asocijacijama i medijima.

Ovi zakoni prete represijom slobodnom mišljenju , kritičkoj reči i slobodnom delovanju.

Zato zahtevamo da se:

Ukinu članovi 499 i 500 Zakona o parničnom postupku, zato što onima koji iznose kritičke stavove o javnim stvarima nalažu da ćute ili da plate visoke naknade.

Ukine član 170 stav 4 i preinači član 85 Zakona o parničnom postupku, zato što uspostavljajući advokatski monopol onemogućavaju slobodno zastupanje pred sudom građana kojima su povređena prava i slobode.

Ukine član 50 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, zato što uspostavlja advokatski monopol u zastupanju interesa žrtava krivičnih dela i ukida njihovo pravo da sebi izaberu zastupnika koji nije advokat.

Ukine član 336a i preinači član 336b Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika,tako da se pravo na slobodno kritičko mišljenje i iznošenje stavova ni pod kojim uslovima ne mogu smatrati krivičnim delom.

Usvoji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji u potpunosti uvažava interese građana za slobodno izabranom i kvalitetnom pravnom pomoći.

Koalicija za pristup pravdi:

Centar za unapređivanje pravnih studija

Civil Rights Defenders

CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji

Fond za humanitarno pravo

Inicijativa mladih za ljudska prava

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Praxis

Share