FHP-LR-006 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima Vojne policije Hrvatske vojske za zločine u Vojnom zatvoru

PERIOD: 2002-2006

PRIMARNI IZVORI: Županijsko državno odvjetništvo u Splitu , Županijski sud u Splitu- Republika Hrvatska

OPSEG I MEDIJ: 1 arhivska kutija

SADRŽAJ: Fond sadrži sudske spise sa suđenja pripadnicima Vojne policije Hrvatske vojske u Vojnom zatvoru “Lora”, koji su protivno Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba za vreme rata, počinili ratni zločin protiv civilnog stanovničtva. Fond sadrži optužnicu i oslobađajuću presudu iz 2002 godine, kao i zapisnike sa glavnih pretresa i novu presudu sa ponovljenog suđenja 2005. i 2006.

SISTEM SREĐIVANJA: Hronološki, prema datumu

Očekuje se povećanje fonda

JEZIK: Hrvatski

 

Share