Savezni MUP je nezakonito zabranio uvoz literature Jehovinih svedoka

Savezni MUP zabranio je Jehovinim svodocima uvoz verske literature sa obrazloženjem da nanosi štetu vaspitanju dece i omladine. Do sada su Jehovini svedoci bez problema uvozili svoje publikacije.

U obrazloženju odluke MUP-a od 9. aprila, koju je potpisao ministar Zoran Živković, navodi se da “postoje sumnje u pogledu sadržaja i tiraža za 120 naslova za koje se traži dozvola za unošenje i rasturanje u SRJ. Po sadržaju mnoge od ovih publikacija namenjene su pre svega propagandi Hrišćansko verske zajednice ‘Jehovini svedoci’, a ne zadovoljenju verskih potreba, dok tiraž pojedinih publikacija mnogostruko premašuje stvarni broj pripadnika ove verske zajednice”.

Fond za humanitarno pravo ukazuje da je ovakvim obrazloženjem odluke, Savezni MUP povredio ustavom garantovano pravo na slobodu izražavanja i širenja informacija. Tiraž ne može da bude osnov za zabranu uvoza literature, već samo njen sadržaj. Iz obrazloženja rešenja MUP-a ne vidi se, međutim, na koji način bi literatura Jehovinih svodoka negativno uticala na vaspitanje dece i omladine. Savezni MUP je bio dužan da navede i obrazloži delove literature Jehovinih svedoka koji štete vaspitanju dece i omladine.

Za dodatne informacije možete se obratiti Tanji Pavlović-Križanić ili Đorđiju Vukoviću Tel/fax: 244-3944, 244-1487

Share