Pismo ministru prosvete Crne Gore Predragu Ivanoviću

Ministarstvu prosvete Republike Crne Gore

Ministru Predragu Ivanoviću

Poštovani ministre,

Fond za humanitarno pravo (FHP) je regionalna nevladina organizacija za ljudska prava i humanitarno pravo koja posebnu pažnju obraća na poboljšanje kolektivnih i pojedinačnih prava pripadnika manjinskih etničkih zajednica. FHP posebno se zalaže za mere pozitivne diksriminacije prema Romima koji se objektivno nalaze u situaciji da su im jednako ugrožena i kolektivna i pojedinačna prava.

Obraćamo Vam se molbom da pomognete romskoj deci raseljenoj s Kosova, koja imaju problem da se upišu u Osnovnu školu “Mileva Lalović-Lalatović” u Nikšiću i redovno pohađaju nastavu. Reč je o desetoro romske dece, u grupi od 32 vršnjaka, koja su uspešno okončala pripremnu nastavu “Romskog centra”, nevladine organizacije “SOS telefon”. U junu 2001. godine, tadašnja uprava škole, s kojom je “SOS telefon” imao dobru saradnju, upisala je u prvi razred dvadesetdvoje romske dece. Nakon intervencije i insistiranja UNICEF-a, bivši direktor Radoje Radulović i pedagog Olivera Radivojević dali su usmeno obećanje da će desetoro dece upisati u septembru. Sadašnja uprava i novi direktor Željko Drinčić odbijaju, međutim, da prime preostalu romsku decu sa obrazloženjem da su premašili starosnu granicu, da nemaju potrebnu dokumentaciju i da u školi nema dovoljno mesta.

U razgovoru sa direktorom Drinčićem, aktivistima “SOS telefon” i roditeljima neupisanih mališana, istraživači FHP-a stekli su utisak da direktor i pojedini nastavnici osnovne škole “Milena Lalović-Lalatović” ne pokazuju dovoljno razumevanja za problem romske dece kao i da prave razlike izmedju njih i druge dece. Na to upućuje izjava direktara Drinčića da “treba sagledati interese i druge djece i njihovih roditelja” i stav nastavnice Kovačević da se ne može raditi ukoliko je u odeljenju više od dvoje Roma.

Romi spadaju među najsiromašnije etničke zajednice i poboljšanje njihovog položaja postiže se, izmedju ostalog, posebnom brigom državnih organa – stvaranjem uslova u kojima će se romska deca redovno školovati. U slučaju desetoro dece iz Nikšića, njihovo pravo je da budu tretirana isto kao i druga deca. U tom smislu molimo Vas da preduzmete odgovarajuće mere kako bi romski mališani blagovremeno krenuli u školu i pohadjali nastavu bez osećanja da su “teret za nastavnike i drugu decu”.

S poštovanjem

Izvršni direktor FHP

Nataša Kandić

Share