Diskriminacija Roma sankcionisana presudom

Četvrti opštinski sud u Beogradu doneo je presudu kojom je Aleksandar Nikolić iz Beograda proglašen krivim jer je kao radnik obezbeđenja na splavu ”Akapulko” u julu 2003. godine uskratio ulazak Romima Zorici Stojković, Petru i Ljutviji Antić samo na osnovu njihove etničke pripadnosti i izrekao mu uslovnu kaznu zatvora u trajanju od dve godine.

Drugi optuženi, Aleksandar Sabo, oslobođen je odgovornosti. Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte, Centar za prava manjina (CPM) i Fond za humanitarno pravo (FHP) iz Beograda, koji su podneli krivičnu prijavu protiv Aleksandra Nikolića i Aleksandra Sabo, pozdravljaju ovakvu odluku Suda. Ove tri organizacije su u krivičnom postupku zastupale žrtvu diskriminacije Zoricu Stojković.

Oštećeni Petar i Ljutvija Antić su više puta pokušavali da uđu u klub “Akapulko”, ali im obezbeđenje kluba to nije dozvolilo uz obrazloženje da je za ulazak potrebna rezervacija ili članska karta. Zbog toga su FHP i CPM odlučili da 25. jula 2003. godine obave testiranje, kako bi nesumnjivo utvrdili da li je u odnosu na ova lica romske nacionalnosti postojala diskriminacija u poštovanju njihovog prava da pristupe ovom javnom mestu. Testiranje je tehnika u kojoj se namerno formira komparativna grupa kako bi se dokazala razlika u ophođenju po nedozvoljenom osnovu. To je način dokazivanja postojanja diskriminacije i u nekim situacijama to je jedini način da se dokaže da je do diskriminacije zaista došlo.

U testiranju su učestvovala dva tima od po tri osobe. Prvu grupu sačinjavale su tri osobe romske nacionalnosti, dok su drugu grupu činila tri lica ne-romske nacionalnosti. Svi učesnici testiranja bili su uredno odeveni, a jedina razlika među njima bila je boja kože. Tokom testiranja svi su se ponašali pristojno i nisu radnicima ”Akapulka” dali povoda da ih ne puste na splav. U klub je najpre pokušalo da uđe troje Roma. Dva redara na ulazu pitala su ih da li imaju rezervacije. Kada su oni odgovorili odrečno, redari su im rekli da ne mogu da uđu. Kad su se oni udaljili u klub su pokušali da uđu preostali članovi druge grupe ne-romske nacionalnosti. Kada su prišli ulazu, redari su im dozvolili da uđu, ne pitajući ih da li imaju rezervaciju.

Sud je u presudi naveo da je ovakvim postupanjem radnika obezbeđenja izvršeno krivično delo povreda ravnopravnosti građana, a takođe su prekršene i odredbe Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Ustav Republike Srbije i tada važeća Povelja o ljudskim i manjinskim pravima.

Ovaj slučaj baca svetlost na nezakonito ponašanje i praksu diskriminacije protiv Roma kojom im se uskraćuje pravo pristupa restoranima, barovima, klubovima i diskotekama otvorenim za javnost. FHP, ERRC i CPM uvereni su da je ova praksa rasprostranjena u Srbiji i drugim evropskim zemljama i pozivaju vlasnike restorana, barova i drugih ugostiteljskih objekata da obezbede ravnopravan pristup svim klijentima lišen rasne diskriminacije i da se pobrinu da osoblje koje radi u njihovim objektima ispunjava važeće zakonske obaveze.

FHP je nevladina organizacija koja pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava, kako bi se onemogućilo ponavljanje, utvrdila krivična odgovornost za počinioce i zadovoljila pravda.

ERRC je međunarodna nevladina organizacija koja se bavi zaštitom prava građana i aktivno prati poštovanje ljudskih prava Roma i obezbeđuje pravno zastupanje u slučajevima kršenja ljudskih prava. Za više informacija o ERRC, posetite Internet portal ERRC na adresi: http://www.errc.org

CPM je nevladina organizacija koja se bavi zastupanjem javnog interesa, sistemski prati poštovanje prava Roma, obaveštava javnost, a državnim organima preporučuje mere za unapređivanje prava manjina. CPM takođe pruža i pravnu pomoć u slučajevima diskriminacije Roma.

Share