Diskriminacija nad bolesnom Romkinjom

Fond za humanitarno pravo (FHP) predlaže da Jasminu Nikolić, Romkinju iz Železnika, sud vrati na prethodno radno mesto i da joj se nadoknade troškovi suđenja. Prema činjenicama koje poseduje, FHP smatra da je premeštaj izvršen na nezakonit način, na štetu oštećene i da je etnički motivisan.

Jasmina Nikolić je od 14. februara 1996. godine zaposlena kao higijeničarka u pogonu Beogradske pekarske industrije (BPI), u Železniku. Prema njenoj izjavi, direktorka proizvodno-tehničkog sektora, Kristina Marković, ju je više puta vređala na nacionalnoj osnovi, nazivajući je «Jasmina Ciganka». Ona tvrdi da je direktorka Marković i ostale zaposlene ne-Srbe vređala na sličan način.

Oštećena je 13. maja 2004. bez ikakvog zvaničnog obrazloženja premeštena na novo radno mesto u pogon BPI u Zemunu. Tokom juna meseca Jasmina Nikolić se u dva navrata obraćala direktorki s molbom da joj se obrazlože razlozi premeštaja. Njen punomoćnik, advokat FHP je dobio dopis u kome se kaže da je premeštanje radnika uobičajena praksa direktoke. Članom 16 zakona o osnovama radnih odnosa propisano je da radnik može biti raposređen na drugo radno mesto samo ako to iziskuje potreba organa i ako ono odgovara stručnoj spremi i radnim sposobnostima zaposlenog. Takođe, rešenje mora da sadrži precizan iskaz o razlozima premeštaja, a na uopštene formulacije o potrebama organizacije rada, koje se često koristi u različite maliciozne svrhe.

Problem, koji Jasmina Nikolić ističe je taj da se radno mesto u Železniku nalazi u neposrednoj blizini njene kuće i da radno vreme počinje u 6:00 časova. Da bi došla na novo radno mesto, gde radno vreme počinje jedan sat ranije, u 5:00 časova, ona mora da promeni nekoliko prevoza GSB. Takođe, uslovi za rad su mnogo teži obzirom da se pored higijeničarskog, Jasmina Nikolić mora baviti i prenosom tereta. FHP naglašava da je oštećena ozbiljno narušenog zdravlja i da od 1996. boluje od štitne žlezde, tumora grla i da se leči od skundarnog steriliteta, zbog čega je imala dve operacije, nakon kojih joj je lekar najstrože zabranio obavljanje bilo kakvih fizičkih poslova. 11. maja 2004., noseći teret na novom radnom mestu Jasmina Nikolić je prokrvarila, zbog čega je otvorila bolovanje, na kome se i sada nalazi.

Član 12. Zakona o radu propisuje zabranu diskriminacije tako da se zaposleni ne mogu stavljati u nepovoljan položaj u odnosu na druge zbog nacionalne pripadnosti. Član 65 stav 2 istog zakona naglašava da zaposleni sa fizičkim smetnjama, ne može da obavlja poslove koji izazivaju pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja.

FHP predlaže da sud detaljno razmotri pomenute navode i da nakon utvrđivanja činjenica donese odgovarajuću presudu. Takođe, FHP smatra da bi sud i u budućim slučajevima, koji se baziraju na slučaju Jasmine Nikolić, trebalo da raguje na isti način.

Share