Krivična prijava i tužba protiv radnika i vlasnika splava Akapulko zbog diskriminacije

ond za humanitarno pravo (FHP), Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte i Centar za prava manjina (CPM) podneli su krivičnu prijavu Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv NN lica zaposlenih u klubu “Akapulko”.

Tužba je podneta zbog krivičnog dela povrede ravnopravnosti građana koje su radnici obezbeđenja počinili ne dopustivši Petru Antiću, Ljutviji Antić i Zorici Stojković da uđu u klub “Akapulko” samo zato što su Romi. Protiv firme koja je vlasnik kluba “Akapulko”, podneta je tužba kojom se traži nadoknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti. Tužbom se zahteva javno izvinjenje i prekid diskriminacije.

Petar i Ljutvija Antić su više puta pokušavali da uđu u klub “Akapulko”, ali im obezbeđenje to nije dozvolilo uz obrazloženje da je za ulazak potrebna rezervacija ili članska karta. Zbog toga su FHP i CPM odlučili da 25. jula 2003. godine obave testiranje, čime bi na neposredan način utvrdili da li postoji diskriminacija u pristupu ovom javnom mestu.

U testiranju su učestvovala dva tima od po tri osobe. Prve tri osobe su romske nacionalnosti, dok su drugu grupu činila tri lica neromske nacionalnosti. Svi učesnici testiranja bili su uredno odeveni, a jedina razlika među njima bila je boja kože. Tokom testiranja svi su se ponašali pristojno i nisu radnicima “Akapulka” dali povoda da ih ne puste na splav. U klub je najpre pokušalo da uđe troje Roma. Dva redara na ulazu pitala su ih da li imaju rezervacije. Kada su oni odgovorili odrečno, redari su im rekli da ne mogu da uđu. Nakon toga se tim u kome su bili Romi udaljio od ulaza, a u klub su pokušali da uđu preostali učesnici testiranja neromske nacionalnosti. Kada su prišli ulazu, redari su im dozvolili da uđu, ne pitajući ih da li imaju rezervaciju.

Ustav Srbije, kao i Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama Srbije i Crne Gore garantuju zaštitu ljudskog dostojanstva. Povelja zabranjuje svaku neposrednu ili posrednu diskriminaciju, po bilo kom osnovu, i propisuje neposrednu primenu pravila međunarodnog prava i ratifikovanih međunarodnih ugovora, kojima se garantuju ljudska i manjinska prava. Pored toga, Poveljom se propisuje zabrana podvrgavanja ponižavajućem postupanju i bilo kakva diskriminacija po osnovu pripadnosti nacionalnoj manjini.

Nakon testiranja pristupa javnim mestima u toku 2000. godine, FHP je pokrenuo slične sudske postupke. S obzirom na činjenicu da sudovi nisu reagovali u slučaju zabrane ulaska u diskoteku “Trezor”, FHP je zajedno sa Evropskim centrom za prava Roma (ERRC) 2. aprila 2003. godine podneo predstavku Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije. Od Komiteta UN za ukidanje rasne diskriminacije očekuje se odluka da su Srbija i Crna Gora prekršile Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (ICERD). U predstavci se traži da državni organi u Srbiji sprovedu istragu povodom ovog incidenta, kao i da nadležni sudovi dosude naknadu štete žrtvama diskriminacije.

Fond za humanitarno pravo, Evropski centar za prava Roma i Centar za prava manjina zahtevaju od vlasti u Srbiji da preduzmu efikasne mere za sprečavanje diskriminacije u pristupu javnim mestima.

Share