Brošura – Borite se za ostvarenje prava koja imate kao pripadnik zajednice!

Kao građanin/građanka Republike Kosovo, vi imate mnoga prava i obaveze. Ta prava i obaveze su proklamovana i zajemčena Ustavom Republike Kosovo, koji je stupio na snagu 15. juna 2008. godine, kao i brojnim zakonima i drugim propisima.

Zakonom o zaštiti i promovisanju prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo, detaljno su utvrđena vaša prava kao pripadnika zajednice. Zajednice su u ovom dokumentu definisane kao „nacionalne, etničke, kulturne, jezičke ili verske grupe koje su tradicionalno prisutne u Republici Kosovo, a koje ne čine većinu” u određenim područjima države. U članu 1, stav 1 pomenutog Zakona piše: “Republika Kosovo poštuje svoju nacionalnu, etničku, jezičku i versku raznolikost kao izvor snage i bogatstva u daljem razvoju demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Ohrabruje se i podstiče aktivno učešće svih pripadnika zajednica u razvoju Republike Kosovo.”

Preuzmite brošura

Share