Suđenja za etnički motivisana krivična dela i ratne zločine na Kosovu – Izveštaj za 2007.

FHP-Kosovo je jedina nevladina organizacija na Kosovu koja prati su­đenja za ratne zločine i etnički motivisana krivična dela na Kosovu.

U 2007. godini FHP-Kosovo je pratio 117. glavnih pretresa u 21 predmetu, pred opštinskim i okru­žnim su­dovima, kao i četiri predmeta pred Vrhovnim su­dom Kosova. U tim [praćenim] suđenjima saslu­šano je 119 svedoka od kojih su dva bila zaštićena i pet veštaka balističara i neu­ropsihijatra. U svim slu­čajevima optu­žnice su podigli i zastu­paju među­narodni tužioci. Svi predsedavaju­ći sudskih veća su među­narodne su­dije a među članovima veća ima lokalnih su­dija.

Preuzmite publikaciju

Share