Ne sme se okončati proces utvrđivanja odgovornosti za februarske demonstracije 2007. godine u Prištini

Okružni sud u Prištini, u mešovitom veću kojim je predsedavao sudija EULEX-a Ferdinando Boatier de Mongeot, izrekao je 14.06.2010. godine presudu kojom je optuženog Albina Kurti, vođu pokreta Samoopredeljenje/Vetëvendosje, osudio na kaznu zatvora u trajanju od devet (9) meseci za krivično delo učestvovanje u grupi koja sprečava službeno lice u obavljanju službenih aktivnosti iz člana 318. stavovi 1. i 2. KZK. Sud je okrivljenog Kurti odmah oslobodio pritvora jer je on za vreme postupka, koji se odvijao u toku 2007. i početkom 2008. godine, već bio proveo jedananest (11) meseci u pritvoru i kućnom pritvoru, čime je izdržao  izrečenu kaznu.

Fond za humanitarno pravo Kosovo ocenjuje da se izricanjem kompromisne presude optuženom Kurti ne sme okončati proces utvrđivanja odgovornosti za februarske demonstracije 2007. godine u Prištini/Prishtinë. FHP Kosovo je stava da utvrđivanje odgovornosti za nasilje na ulicama Prištine/Prishtinë i gubitak dva života, kažnjavanje učinilaca, ostvarivanje pravde i satisfakcije porodica dvojice ubijenih demonstranata i dalje treba da predstavlja težnju kosovskog pravosuđa. U tom kontekstu, FHP Kosovo smatra da okončanje procesa protiv optuženog Albina Kurti samo otvara put za utvrđivanje istine o ovim događajima i odgovornosti svih njegovih učesnika. To je jedini način da pravda bude zadovoljena.

Fond za humanitarno pravo Kosovo smatra da je ovakav postupak rezultat kompromisa odnosno način tužilaštva da okonča slučaj optuženog Kurti. Njegov dalji krivični progon po prvobitnoj optužnici bio bi nesvrsishodan dok bi, sa duge strane, pružao sve veći prostor za političku promociju optuženog Kurti i njegovog pokreta. Tokom završne reči tužilac je neprimereno predložio da sud prilikom izricanja kazne optuženom uzme u obzir olakšavajuće okolnosti. Takođe, kompromisno rešenje pronašao je i sud, time što je optuženog Albina Kurti oglasio krivim, ali izreklo kaznu u trajanju od devet meseci, gotovo koliko je optuženi proveo u pritvoru i kućenom pritvoru, iako je maksimalna kazna za ovo krivično delo tri odnosno pet godina za vođu grupe. Sud se prilikom izricanja kazne pozvao na odredbu iz člana 66. KZK, koja mu dozvoljava ublažavanje kazne ispod zakonskog minimuma, napominjući da će razloge obrazložiti u pismenom otpravku presude. Ukoliko bi ovakva presuda postala pravosnažna, optuženi Kurti mogao bi da traži nadoknadu štete za dva preostala meseca, kojom može da pokrije troškove krivičnog postupka na koje ga je sud obavezao presudom. Iako se toku postupka branio ćutanjem, optuženi Kurti je u svojoj završnoj reči osporavao navode optužbe. Za vreme objavljivanja presude Kurti je sedeo, izražavajući time nepoštovanje suda.

Suđenje optuženom Albinu Kurti počelo je 10.02.2007. godine. On je pritvoren nakon demonstracija, koje je u Prištini/Prishtinë organizovao njegov pokret, protiv potpisivanja Ahtisarijevog plana. Albin Kurti je optužnicom od 31.05.2007. godine optužen za krivična dela: učestvovanje u grupi koja čini krivična dela iz člana 320. stav 2, učestvovanje u grupi koja sprečava službeno lice u obavljanju službenih aktivnosti iz člana 318. stavovi 1. i 2, kao i pozivanje na otpor iz člana 319. KZK. Glavni pretres je počeo 19.09.2007 godine, pred međunarodnim većem, koje su sačinjavale sudije Misije UN. Proces je prekinut nakon sedam sudećih dana jer optuženi Kurti nije želeo da angažuje branioca niti je prihvatao branioce angažovane po službenoj dužnosti. Većina advokata Advokatske komore Kosova i pored pretnje kažnjavanjem, odbijala je angažovanje zbog nemogućnosti ostvarivanja saradnje sa optuženim.

Paralelno sa proceduralnim teškoćama, šira javnost počela je da se solidariše sa liderom Samoopredeljenja/Vetëvendosje. Razlog tome je što je tokom demonstracija 10.02.2007. rumunska jedinica policije UN koristila gumene metke, kojima su usmrćena dva pripadnika pomenutog pokreta. Ti policajci, koje je štitio imunitet koji se odnosi na pripadnike mirovnih misija svetske organizacije, ubrzo su povučeni sa Kosova, čime se praktično odustalo od procesa utvrđivanja njihove odgovornosti. Kako je zbog krivičnih dela iz optužnice za Kurtija bila predviđena obavezna odbrana, glavni pretres je prekinut radi pribavljnja mišljenja o načinu nastavljanja postupka od strane Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara UN, Odeljenja za pravosuđe UNMIK-a, Ministarstva za pravosuđe Kosova i predsednika Vrhovnog suda Kosova. U međuvremenu, u februaru 2008. godine, Kosovo je proglasilo nezavisnost i pravosuđe je sa UN prešlo pod kompetencije Misije Evropske unije za vladavinu prava (EULEX). Nakon dvogodišnje pauze, sudije EULEX-a su 15.02.2010. godine ponovo otvorile glavni pretres po istoj optužnici. Glavni pretres je odlagan deset puta, uglavnom zbog neodazivanja optuženog pozivima suda, neizvršavanja naloga o njegovom privođenju od strane policije, odbijanja advokata da se angažuju po službenoj dužnosti, kao i odbijanja saradnje optuženog sa angažovanim braniocima. Kosovska policija je tek 12.06.2010. godine uspela da optuženog Kurti liši slobode u sedištu Samoopredeljenja/Vetëvendosje.

U toku glavnog pretresa održanog 14.06.2010. godine, Specijalni tužilac Kosova odustao je od dve tačke optužbe: učestvovanje u grupi koja vrši krivično delo i pozivanje na otpor iz člana. Postupak je nastavljen neometano jer za preostalo krivično delo, učestvovanje u grupi koja sprečava službeno lice u obavljanju službenih aktivnosti, nije predviđena obavezna odbrana.

Share