Koha Ditore: FHP: Beograd ometa integraciju kosovskih Srba

Izvor: Koha Ditore

Okrugli_sto-29_05_2008-2

,,Veliki deo Srba je zaposlen u paralenim institucijama  Vlade Srbije koje funkcionišu na Kosovu., kao i u drugim objektima koji  su pod njihovom kontrolom”, izjavili su predstavnici FHP.

Priština 29. Maj – Vlada Srbije ometa  inegraciju kosovskih Srba  u Republici Kosovo, konstatovao je u četvrtak FHP, na konferenciji održanoj u hotelu ,,Grand” u Prištini. Ova konstatacija je proizašla iz istraživanja koji su obavljena u vezi  prava  manjina u praksi, a  prezentirano je pred predstavnicima manjinskih zajednica kao i pred predstavnicima institucija  Republike Kosova.  ,,Proglašenje nezavisnosti Kosova, je najviše rezultiralo kod Srba da  napuste radna mesta u institucijama Kosova, kao i to da Vlada Srbije  vrši pritisak nad srbima  da napuste radna mesta koja  su u okviru  Vlade Kosova” rečeno je u izveštaju.

Za  vreme prezentacije, koordinatorka Ardita  Metaj Dika , oslanjajući se na podatke iz OSBE-a, rekla je da etničke zajednice čine 10 posto od ukupnog stanovništva Kosova. Srbi  čine većinski  broj  etničke  zajednice  sa 5.32 posto, za njima Romi, Aškalije i Egipćani  sa  1,72 posto, goranci i Turci sa 0,70 posto.

Na osnovu istraživanja FHP proizilazi da su Turci, Bošnjaci, Aškalije i Egipćani općenito integrisani  u Kosovsko drustvo, ali za vreme istraživanja nisu primetili neko vidno poboljšanje u integraciji Srba i Roma.

,,Prava manjina nastavljaju da se krše svakodnavno. Institucije Kosova nisu preduzele neophodne mere koje bi sprečile narušavanje osnovnih načela prava kao i primenu Zakona protiv diskriminacije”  konstatovano je u izveštaju.

Prema FHP, najveći  problem svih  zajednica na Kosovu, obuhvatajući i Albance je nezaposlenost,  manjine još uvek nisu proporcionalno zastupljene u centralnim i lokalnim institucijama Kosova, kao ni u javnim preduzećima.

Najveći deo Srba je zaposlen  u paralelnim institucijama Vlade Srbije koje funkcionišu na Kosovu, kao i u objektima koji su pod njihovom kontrolom, izjavili su predstavnici FHP.

Izmedu ostalog date su preporuke Vladi Kosova, sa ciljem da se poboljša položaj etničkih zajednica na Kosovu i da se respektuju njihova prava na zapošljavanje, upotreba maternjeg jezika u svakodnavnom životu kao i obrazovanje na jezicima manjina.

“Vlada Kosova treba da uključi predstavnike manjina u procesu donošenja odluka za dobrobit svih građana Kosova, kako na lokalnom tako i na centralnom nivou”, bila je prva preporuka.

Uzimajući u obzir da je istraživanje pokazalo da su  sve zajednice na Kosovu, obuhvatajući i Albance: “Nezadovoljni su radom kancelarija za zajednice, s obzirom da se direktori postavljaju prema mađupartijskim dogovorima”.

Vladi  se sugerisalo da se predstavnici ovih kancelarija biraju na osnovu kvalifikacija kroz otvoren proces zapošljavanja.

”Institucije Kosova treba da stvore uslove kako bi se manjine zapošljavale kako u društvenim tako i u privatnim sektorima. Procenat zaposlenih pripadnika manjina u javnim preduzećima treba da odslika etničku strukturu regiona u kojem određeno javno preduzeće obavlja svoju delatnost,” preporuka iz izveštaja.

Među ostali preporukama su da RTK signal, treba da pokriva celu teritoriju Kosova, kosovski mediji treba da su otvoreniji prema manjinskim zajednicama, kao i to da KPS treba da istražuje sve slučajeve  etnički motivisanog  nasilja.

Na konferenciji su govorili i predstavnici Kosovskih institucija, među njima Bashkim Ibishi , zamenik direktora za zajednice pri uredu premijera, Armand Krasniqi i Samet Dalipi, savetnici  Vlade Kosova.

U delu koji je bio predviđen za debat stavove su izjasnili i predstavnici KMDLNJ, druge NVO kao i predstavnici manjina.

FHP je osnovan 1992 godine od strane gospođe Nataše Kandić aktivistkinje  za zaštitu ljudskih prava, koja  ima za cilj dokumentovanje narušavanja ljudskih prava za vreme oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, zagarantovanu pravnu pomoć, zaštitu žrtava pred nacionalnim sudovima i međunarodnim telima.

Share