Brošura – Borite se za ostvarenje svojih jezičkih prava!

Kao građanin/građanka Republike Kosovo, vi imate mnoga prava i obaveze. Ta prava i obaveze su proklamovana i zajemčena Ustavom Republike Kosovo, koji je stupio na snagu 15. juna 2008. godine, kao i brojnim zakonima i drugim propisima.

Ustav Republike Kosovo predviđa dva službena jezika na Kosovu, albanski i srpski. Zakonom o upotrebi jezika se garantuju posebna prava i onim kosovskim građanima kojima albanski ili srpski nisu maternji jezici. Tako u opštini Prizren, turski ima status službenog jezika.

Skupština Kosova, kao najviši politički organ Kosova, eksplicitno se obavezala da „stvori okruženje za sve zajednice da izraze i štite svoj jezički identitet” (Preambula Zakona o upotrebi jezika).

Preuzmite brošuru

Share